Dobbeltsporprosjektet Barkåker - Tønsberg vil gi negative bindinger for den videre linjeføringen både sør- og nordover, mener artikkelforfatteren. Foto: Olaf Akselsen

Mér enn en lokalsak

Sb.no på Facebook

Kjell Erik Onsrud,
leder For jernbane

Dobbeltsporprosjektet Barkåker-Tønsberg angår hele Vestfold og Grenland samt Sørlandet, fordi fylkeskommunene har vedtatt at Vestfold- og Sørlandsbanen skal kobles sammen. Prosjektet gir ingen reisetidsforkortelse sør for Tønsberg. Dersom prosjektet blir realisert vil det gi negative bindinger for den videre linjeføringen på dobbeltsporet både sør- og nordover. Barkåker-Tønsbergprosjektet har ikke tatt stilling til den videre linjeføringen.

Ulempene blir vesentlige; uforholdsmessig kostbare investeringer, klønete driftsopplegg, ingen/forlenget reisetid, langvarig innstilling av togtrafikken i anleggsperioden og fremtidig ny godstrafikk vil vanskeliggjøres. Dersom det blir besluttet å legge det nye dobbeltsporet via Bakkenteigen betyr Barkåker-Tønsbergprosjektet en krappere kurvatur på linja som vil begrense togets hastighet. På strekningen Barkåker - Bakkenteigen vil banen medføre stort tap av matjord.
Selv om For Jernbane fraråder dobbeltsporprosjektet Barkåker - Tønsberg, er vi for en helhetlig satsing på Vestfoldbanen. Vårt mål er grunnrute med halvtimesavganger, lokaltog på relasjoner mellom Vestfoldbyene og Grenland, en sammenkobling med Sørlandsbanen og tilrettelegging for fremtidig godstrafikk. For å være konkurransedyktig på tid mot E18 kan ikke togene tillate seg å bruke stort mer enn 50 minutter mellom Oslo og Tønsberg og 90 minutter mellom Oslo og Grenland.

Med disse målsettingene er det nærmest gitt etter hvilke prinsipper Vestfoldbanen må moderniseres. For Jernbane krever at Jernbaneverket ved revidert nasjonalbudsjett i mai tilføres økte midler slik at det kan holdes et høyt tempo i den videre planleggingen. Dobbeltsporprosjektet Holm-Nykirke ved Holmestrand bør realiseres først. Her er banen svingete med lav hastighet. Det nye dobbeltsporet vil bli en forlengelse av det eksisterende ved Sande, som gjør det mulig å holde høy fart over en lengre strekning. Fra Nykirke mener vi dobbeltsporet bør føres om Bakkenteigen for å nå fram til flere med et togtilbud. Fra Bakkenteigen legges sporet rett sørover på fast grunn mot Eik og Tønsberg i den såkalte Slagendalslinja slik Norsk Bane AS har foreslått. I Tønsberg by føres sporet i kulvert under Slagenveien og inn mot stasjonen. Dette alternativet løser opp Tønsberg-sløyfa, og vil frigjøre sentrale arealer i byen.

Sør for Tønsberg er ny Eidanger-forbindelse det viktigste prosjektet. Det er stor trafikk på E18 mellom Grenland og Vestfold. Det bør være et viktig politisk mål at så mange som mulig av disse reisene blir foretatt med tog. Prosjektet vil skjære reisetiden Porsgrunn - Larvik ned med 2/3 og gjøre det driftsøkonomisk lønnsomt igjen å trafikkere fram til Skien med alle avgangene.

Moderniseringen av Vestfoldbanen burde være velegnet for prosjektorganisering- og finansiering. Vi har store forventninger til regjeringens utredning av prosjektfinansiering for store samferdselsprosjekter. Etter vår oppfatning bør jernbanen prioriteres fram foran videre utbygging av kapasiteten på E18. En løsning med en kapasitetssterk, rask jernbane og en oppgradert vei med tanke på trafikksikkerhet er mest bærekraftig.

Gir ingen reisetidsforkortelse sør for Tønsberg.

Høy fart over en lengre strekning.


(Arkivartikkel fra 15.02.2006)
 

Følg Sandefjords Blad på Facebook:

Les Sandefjords Blad som ePaper eller bestill papiravisen.