De fleste trua arter lever i skog, og vern av gammel naturskog er derfor det viktigste vi kan gjøre for å bevare naturmangfoldet i Norge. Skogvernbudsjettet har i mange år vært altfor lite og et ytterligere kutt er derfor dramatisk.

Både for de utrydningstrua artene Norge er forplikta til å bevare, og for skogeierne som nå må vente enda lenger på å få utbetalt erstatning når de tilbyr skogene sine til staten som naturreservat. I Sandefjord har både kommunen og private grunneiere skogområder som ligger til behandling for vern.

For lite budsjett i en årrekke gjør at skogeiere står i kø og venter på erstatning for vern. Pengekassa på 436 millioner i 2022 er imidlertid bunnskrapt og Miljødirektoratet sier de trenger 325 millioner kroner ekstra for å komme a jour. Jeg hadde derfor håpet at miljøminister Espen Barth Eide skulle øke potten i revidert nasjonalbudsjett.

LES OGSÅ: Sandefjord trenger flere skogreservat

Heldigvis er skogvernkuttet bare et forslag, som jeg håper rettes opp i budsjettforhandlingene. Det voksende etterslepet gjør at skogeiere her i Sandefjord ikke har annet valg enn å smøre seg med ekstra tålmodighet i påvente av skogvernerstatningen.

Men selv om kuttet skulle bli reversert er skogvernet i krise. I starten av mai sendte Miljødepartementet ut brev til Miljødirektoratet om å bremse skogvernet, i mangel av penger.

LES OGSÅ: Kampen mot overvannet – en naturkamp

Flere skogeiere har fått avslag på sine søknader om vern selv om skogene deres er verneverdige. Heldigvis har ikke Statsforvalteren her i fylket avslått områder, men både i Hedmark, Vestland og Nordland har statsforvalterne takket nei til skogvernområder som de ellers ville ha vernet som naturreservat om det var penger i potten. Med viten og vilje lar altså regjeringen biologisk verdifull skog bli flatehogd og ødelagt.

Onsdag forrige uke diskuterte jeg skogvernkutt i Dagsnytt18 på NRK med statssekretær Aleksander Øren Heen fra Senterpartiet. Jeg ble ikke beroliget av hans uklare og bekymringsverdige signaler.

Det føltes absurd å sitte i debatt med landets øverste miljømyndighet som sier at skogvern koster for mye. Når politikerne klarer å sette av tre milliarder årlig til skogvern i andre land, hvorfor klarer de ikke tilsvarende her hjemme?

Øren Heen synes ikke bare skogeierne får for godt betalt, han påstod også at mange får betalt for å verne skog som aldri ville blitt hogd.

Det er ganske underlig at Øren Heen ikke har fått med seg at partikollegaene hans i Landbruksdepartementet årlig bruker millioner på å subsidiere skogsbilveier og hogst i områder det i utgangspunktet ikke lønner seg å hogge.

Det virker som at han har slukt skogbrukets udokumenterte myte om at det finnes masse skog som verner seg selv og at vi derfor ikke trenger å verne skog som naturreservat. Men med miljøskadelige skogbrukssubsidier fra landbruksminister Sandra Borch, samt utbygging av kraftproduksjon, veier, og hyttefelt, er det nok ingen skog som er trygg uten vern som naturreservat. Senterpartiets utsendte synes også det var tullete at kommuner får betalt for skogvern.

I motsetning til statssekretæren som latterliggjorde vern av kommuneskog der han kom fra, er jeg stolt av at hjemkommunen min som har vurdert all skogen sin for vern og attpåtil med enstemmig flertall i kommunestyret. At også kommunene får betalt for vern av egen skog synes jeg er en selvfølge.

LES OGSÅ: Derfor er den rotete skogen best

Skogvernet har store mangler, særlig produktiv skog i lavlandet – som gammelskogene her i Sandefjord, trenger vi mer vern av. Men jo høyere produktivitet i skogen, desto dyrere blir skogene å verne. Jeg skal gi Øren Heen rett i at skogbruket ikke har gjort jobben sin med å hente fram tilbud om frivillig vern av den mest produktive skogen, der naturmangfoldet og verneverdiene er høyest, men da må han ta ansvar for å sende ut bestillinger og stramme opp næringa, ikke kutte skogvernbudsjettet.

Det er feil medisin til en stadig sykere pasient.