Norge har lite jordbruksareal sammenlignet med mange andre land. For å sikre matproduksjonen er det derfor viktig med et sterkt jordvern, kombinert med bedre utnyttelse av tilgjengelige jordbruksarealer. Det er en viktig prioritering for oss i Sandefjord Arbeiderparti.

Det er også grunnen til at jeg under behandlingen av kommuneplanen foreslo å tilbakeføre den dyrkede marka på Øvre Gokstad til LNF-område (LNF-område er forkortelse for Landbruks-, natur- og friluftsområder).

Vi mener det er et viktig allment samfunnshensyn for å sikre dagens befolkning, samt våre etterkommere, muligheten til å dyrke mat på egen jord.

Da merknadene etter høringsrunden på kommuneplanen ble behandlet før sommeren, først i miljø- og planutvalget og så i formannskapet, fremmet jeg forslag om å sikre den dyrbare matjorda på Øvre Gokstad. Etter først å tape i miljø- og planutvalget ble det knappest mulig flertall for mitt forslag i formannskapet. Høyre og FrP stemte imot å sikre matjorda på Øvre Gokstad.

Lettelsen var derfor stor da det ble klart at vi hadde klart å sikre flertall for denne redningsaksjonen under sluttbehandlingen av kommuneplanen i kommunestyret.

Det har ikke manglet på engasjement for å redde matjorda og det skal vi alle være glad for. Engasjementet har bestått av enkeltpersoner, nærmiljøutvalg og ikke minst organisasjonen Jordvern Vestfold.

Derfor sendes en takk til alle som bidro til denne viktige seieren for å bevare matjorda på Øvre Gokstad, et område som er meget godt egnet til dyrking av mat.