De utfordrer da:

• Skolens rett til å være annerledes.

• Skolens rett til å være en del av det organiserte arbeidslivet.

Retten til å være annerledes: Friskolene er godkjent av norske myndigheter under forutsetning at de skal være et alternativ til den offentlige skolen. De internasjonale skolene må i tillegg leve opp til kravene som stilles av den internasjonale organisasjonen som godkjenner dem. De aller fleste følger IB-programmet som har rundt 4.000 godkjente skoler i over 150 land. IB-programmet bygger på et helhetlig pedagogisk system som våre skoler er forpliktet til å følge. I bunnen ligger en «Learner Profile» hvor målet er å skape et læringsmiljø som stimulerer elevene til å bli: «Inquirers, Knowledgeable, Thinkers, Communicators, Principled, Open-minded, Caring, Risk-takers, Balanced, Reflective.»

Dette får også konsekvenser for fagplanene, som er organisert i forskjellige overordnede tema, som igjen inndeles i ulike fagområder. I dette helhetlige perspektivet likestilles lærere med kompetanse i de ulike fagene. Lærerne får således like mye tid til for- og etterarbeid, uavhengig av hvilke fag de underviser i.

For å leve opp til disse kravene må våre skoler nødvendigvis organiseres på en annen måte enn det som er vanlig i den offentlige skolen. Det må blant annet settes av mer tid til samarbeide mellom lærerne. Videre blir fordeling av undervisningstid og for- og etterarbeid annerledes enn hva det er lagt til rette for i tariffavtalene som benyttes i den offentlige skolen.

På samme måte som det er forskjeller mellom den offentlige skolen og friskolene, så er det også forskjeller mellom de ulike typene friskoler. Derfor er det avgjørende at friskolene har styringsrett over sin egen organisasjon. Tariffavtaler som inngås med lærerne, må legge til rette for at skolen kan organisere det faglige og pedagogiske arbeidet på en måte som samsvarer med kravene og forventningene fra elever, foreldre og nasjonale og internasjonale godkjenningsmyndigheter – i samarbeid med lærerne våre.

Retten til å være en del av det organiserte arbeidslivet: Friskolene respekterer selvsagt lærernes rett til å være organisert, og selv velge hvilken fagforening de ønsker å være tilknyttet. Tilsvarende forventer vi at lærerne respekterer friskolenes rett til å være organisert i en arbeidsgiverforening, og selv velge den arbeidsgiverforeningen som de mener tjener deres interesser best. Til sammen gir dette et balansert og sunt forhold, som sikrer at både lærere og friskoler får være en del av det organiserte arbeidslivet.

Når Utdanningsforbundet krever en direkte avtale med en friskole som er identisk med tariffavtalen utviklet for den offentlige skolen, så utfordrer de friskolenes rett til å være annerledes og vår rett til å være organisert. Den offentlige tariffavtalen er ikke tilpasset samfunnsoppdraget til friskolene, som tvert imot skal være et alternativ til den offentlige skolen. Dersom vi aksepterer et slikt diktat, vil vi fraskrive oss retten til å påvirke innholdet i tariffavtalen i all framtid, da alle framtidige forhandlinger vil foregå mellom Utdanningsforbundet og Kommunenes Sentralforbund (KS). Det betyr å gi fra seg styringsretten til Utdanningsforbundet på et sentralt område, og friskolenes muligheter til å leve opp til våre forpliktelser blir sterkt begrenset.

Friskolene i Forum for Friskoler er derimot positive til å utarbeide en overordnet tariffavtale som balanserer nasjonale og internasjonale myndigheters krav til friskolene med lærernes interesser.

Men det må skje gjennom forhandlinger med Utdanningsforbundet og Abelia/NHO. Vi inviterer derfor Utdanningsforbundet tilbake til forhandlingsbordet, slik at elevene ved Skagerak International School kan få tilbake lærerne sine og få den undervisningen de har krav på, og lærerne kan få den tariffavtalen de etterspør.