Vi i Fortidsminneforeningen er sjokkert over den manglende innsikt og forståelse våre folkevalgte viser i debatten om Carlsenkvartalet/Bryggetorget.

Vi minner om at Sandefjord ble bygget opp langs Bjerggata, som snor seg langs Preståsen og ned til havna. Her ligger Sandefjords identitet.

Etter hvert ble Bjerggatas kontakt med sjøen brutt, da kommunen fylte opp og tørrla området. Så fikk Carlsen bygge trelastlager der med festekontrakt til kommunen. Festekontrakten ga ikke rett til fremleie, men allikevel var det fremleie i mange år!

Så løp festekontrakten ut. Kommunen hevet avtalen. Men kommunen inngikk ny avtale med Carlsenfamilien! Hvorfor? Tomta skulle jo ryddiggjøres, og kommunen skulle som reguleringsmyndighet ta stilling til hva tomten skulle brukes til .

Vi har tilgang til kontrakten som ble inngått i 2020. Stikk i strid med plan- og bygningsloven fastsetter avtalen at Carlsen skal fremme forslag til bebyggelse på visse premisser som er nærmere definert i avtalen. Premisser som kommunestyret står fritt til å vedta når reguleringsplanen skal behandles.

Dette er derfor antagelig en ugyldig avtale som skal binde opp et fremtidig kommunestyre!

Ikke nok med det, avtalen er også et brudd med den frie konkurranse som er fastslått i lov om kommunale anskaffelser. Grunnprinsippet er her at dersom kommunen velger å regulere til utbygging og deretter velger å selge området, så skal det være fri konkurranse om kjøp av området.

Fortidsminneforeningen vil klage dette inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser, KOFA, dersom våre politikere ikke tar til vettet.

Vi mener at Bjerggatas kontakt med havna må gjenopprettes, slik at når du i fremtiden går nedover denne veien til havna, så vil du intuitivt forstå byens utvikling knyttet til sjøen. På denne måten kan vi gi et stykke historie som hører til vår by videre til kommende generasjoner!

Det har alltid vært sjøen som har vist sandefjordinger veien videre, og slik vil det også være for våre etterkommere.

Fortidsminneforeningen ber om at kommunen fremlegger tidligere festekontrakter og avtaler, samt juridiske betenkninger innhentet i saken anledning, slik at vi kan lage en nærmere klage til KOFA.