Åpent brev om IC-planleggingen Tønsberg-Larvik

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Åpent brev til ledelsen i BaneNOR v/ Konserndirektør Utbygging Einar Kilde.

Er bane NOR en ansvarlig samfunnsaktør det går an å stole på? Erfaringer fra planleggingsfasen for utbygging av IC-bane i søndre Vestfold.

Bane NOR er for tiden ansvarlig for prosjektering av ny IC-bane mellom Tønsberg og Larvik, et prosjekt som skaper stort engasjement hos mange av oss som blir direkte berørt av utbyggingsplanene.

I forbindelse med planleggingen har BaneNOR opprettet en prosjektgruppe ledet av Hanne Sophie Solhaug til å utføre forundersøkelser og teknisk kartlegging av forholdene i området, og med dette som grunnlag foreta vurdering av momentene i saken for deretter å legge fram sin anbefaling til politikere/beslutningstakere.

Hovedbudskapet til prosjektgruppa er at de to alternativene med direkteforbindelse til Sandefjord Lufthavn Torp er å foretrekke, og at disse er vurdert til å ha nesten identiske verdier rent transportøkonomisk. Økonomisk vil valg av Storåskorridoren, etter gruppas beregninger medføre en ekstra anleggskostnad på ca 800 mill. hvor det er hevdet at det alt vesentlige av denne merkostnaden er knyttet til vanskelige grunnforhold over Haslejordet øst for boligbebyggelsen ved Ringveien. Etter dette har prosjektgruppa anbefalt Torp Vest korridoren som trase for ny IC-bane gjennom Sandefjord, og har i en serie informasjonsmøter samt informasjon gjennom lokalpresse og internett informert om grunnlaget for sin anbefaling.

Med bakgrunn i lokalkunnskap om området, og at jeg også registrerte hvor på arealet det ble foretatt grunnundersøkelser besluttet jeg å forsøke å få fram fakta bak kostnadsforskjellen.

Bane NOR har på forespørsel gitt meg tilgang til «Rapport 15264-2017 Geofysiske undersøkelser for IC Tønsberg-Larvik», som beskriver grunnundersøkelsene utført i det aktuelle området. Disse viser at Torp Vest traseen er kartlagt ved tre grunnboringer samt en registrering ved seismisk teknologi. Grunnboringene viser dybde til fjell hhv 20.6, 21.2 og 29.3 meter, og den seismiske undersøkelsen viser dybde til fast grunn ca 43 m hvorav de øverste 30 m er kvikkleir. Dokumentasjonen viser også at det ikke er foretatt grunnundersøkelser langsetter Storås-traseen. Eneste data som berører denne traseen er to tverrgående linjeregistreringer som viser dybder i krysningspunktene med Storås-traseen på hhv ca 14 og ca 28 meter, og i området hvor det er 28 m dypt viser dokumentasjonen også at det på fjellgrunnen ligger et lag på 15-20 m bestående av masse som har betydelig større fasthet enn kvikkleirområdet i Torp Vest korridoren. Jeg har i både e-post og avisinnlegg etterlyst eventuell tilleggsinformasjon om grunnforholdene i Storås-traseen, men har pr dato ikke fått svar.

Fakta i saken er altså at Torp Vest-traseen er relativt grundig undersøkt med fire målepunkter over en strekning på ca 300 meter. Gjennomsnittsdybden til fjell på strekningen er ca 28,5 meter og det er dyp kvikkleir i deler av traseen. Storås-traseen er undersøkt på to punkter over en strekning på mer enn 500 meter, og her er gjennomsnittsdybden til fjell ca 21 meter og samtidig viser prøvene at det er gode bunnforhold og svært lite kvikkleir på de to punktene.

Med grunnlag i disse fakta konkluderer prosjektgruppen med følgende (sitat fra prosjektsjef Solhaugs innlegg i Sandefjords Blad 11/3 «Dyrt å bygge tunnel i leire»):

-I Torp Vest-traseen er den vurderte dybden til berg mindre enn 20 meter over store deler av strekningen. I en kort strekning kan det være ned mot 30 meters dybde.

-Langs Storås-traseen viser undersøkelsene større dybde til berg over en lengre strekning. Her kan det være opp til 50 meter på det dypeste.

I avisinnlegget er det lagt ved en illustrasjon som hevdes å vise grunnforholdene i Storås-traseen. Jeg vet ikke hvor grunnlaget for tegningen er hentet, men kan i hvert fall konstatere at det som gjengis kun er fri fantasi som ikke bygger på data fra «Rapport 15264-2017». I Storhaugs innlegg påstår hun også: «Det er imidlertid ingenting i områdets topografi som tyder på at berggrunnen er annerledes i området vestover mens grunnfjellet stiger mot øst der Torp Vest-traseen ligger». Slikt utsagn tyder på at prosjektsjefen ikke har sett grunnundersøkelsen fra området. Dersom hun hadde studert figur 5 og 7 i «Rapport 15264-2017» ville hun ha observert at situasjonen er stikk motsatt, nemlig at fjellgrunnen i området stiger mot vest, best dokumentert i figur 7 som viser grunnforholdene for begge traseene med dybde til fjell på mer enn 40 meter for Torp Vest-traseen og ca 15 meter for Storås-traseen.

Jeg vet ikke hva som er prosjektsjefens agenda og hvorfor hun bedriver feilinformasjon om grunnforholdene over Haslejordet, men jeg vil uttrykke undring og skuffelse over at fagpersoner som har i oppgave å gi beslutningstakerne faglig råd, ikke bygger disse på faktaopplysninger som prosjektgruppa selv har innhentet.

I Norge har vi med slit og møye bygget opp et demokratisk samfunn tuftet på gjensidig respekt og tillit. Konsekvensen av slik feilinformasjon og lettvint omgang med sannheten som prosjektgruppen utviser i denne saken er svært ødeleggende for vanlige borgeres tillit til organisasjoner som Bane NOR. Det burde være en selvfølge at dere som sitter på toppene viser ansvar for å ta vare på verdiene som et velfungerende demokrati er helt avhengige av.

Med dette vil jeg innstendig oppfordre deg Konserndirektør Utbygging Einar Kilde i Bane NOR om å iverksette tiltak som kan bidra til at vi som rammes av slike store utbygginger kan være sikre på at viktige avgjørelser bygger på fakta. Husk, det er fellesskapet som til slutt må bære kostnadene av dårlig planlegging. Et konkret råd kan være at du gir prosjektgruppa for IC-utbyggingen Tønsberg-Larvik beskjed om å iverksette grunnundersøkelse i Storås-traseen over Haslejordet slik at trasevalget som skal avgjøres om noen måneder bygger på sammenlignbare fakta, og ikke tro og synsing fra fagpersoner som tydeligvis ikke har studert dokumentasjonen fra innleide eksperter.

Kopi av dette brevet er sendt til Konserndirektør Kommunikasjon og samfunnskontakt Torild Lie Uribarri med oppfordring om at hun bør arbeide for at alle Bane NORs ansatte og samarbeidspartnere skal forstå verdien av å utvise sannferdighet, tillit og respekt i sin omgang med samfunnet omkring seg.

Som sikkert de fleste som leser dette innlegget forstår er hensikten med dette brevet to-delt. For det første et fromt ønske om at trasevalget for IC-bane forbi Sandefjord skal avgjøres med grunnlag i korrekte fakta, og dernest (og kanskje den viktigste) at Bane NOR må sette fokus på den uheldige samfunnsutviklingen vi risikerer som følge av uærlighet og bevisst feilinformasjon.

Mvh Erling Riis, Sandefjord

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.