Utbyggerne har og har hatt en særdeles vanskelig oppgave. De ønsker en så stor utbygging som mulig med tanke på økonomisk gevinst. Det har i løpet av de siste årene blitt lagt fram forslag etter forslag som ikke har vært akseptable.

Nesten ingen vil ha blokker

Tiden har gått, høyblokker har blitt bygget innerst i Kilen og kommunen har blitt mer oppmerksom på krav og ønsker om rekreasjonsområder langs sjøfronten og vedtatt plan for indre del av fjorden. Carlsenkvartalet er det viktigste og største kommunalt eide området i indre havn som kan tilby rekreasjon og aktiviteter.

Vi oppfatter opinionen slik at nå vil nesten ingen av kommunens innbyggere ha boligblokker i det hele tatt, få meter fra bryggekanten.

Økonomiske vurderinger

Dersom kommunen ikke godkjenner utbyggers forslag, vil det si at utbygger sitter igjen med noen kostnader for nedlagt arbeid i prosjektet. Utbyggeren har i Sandefjords Blad signalisert at det vil bli konsekvenser dersom prosjektet ikke blir gjennomført, og vi regner med at dette gjelder krav om dekning av noen kostnader.

I en slik lang prosjekteringstid er det klart at utbygger ikke bør få dekket selvpåførte kostnader for mislykkede løsninger som de har lagd for å få større fortjeneste, og ikke etter kommunens ønske.

All næringsvirksomhet har som kjent en oppside som heter gevinst og en nedside som heter tapsrisiko.

Forskjellige meninger

Noen av utbyggerens tilhengere har skrevet at «kommunen vil tape penger hvis ikke de selger tomten». Til det er å si at det er mange områder som kommunen eier og som ikke bør selges. Slike områder har en funksjon og verdi for oss som bor her i kommunen. For eksempel byens parker, friområder og torg.

Les også

Rekreasjonsplanen må ikke glemme Brygga! Der vil vi ha Bryggetorget og ikke blokker.

Det kan ikke sees som et økonomisk tap for kommunen dersom denne typen områder blir solgt til utbyggere som vil bygge boligblokker. Vi må ikke privatisere, men bevare alle våre naturgitte rekreasjonsområder til nytte for hele byen.

Seks «OBOS-blokker»

En av Bryggetorgets venner skrev på Facebook:

«Det siste utkastet til Carlsenkvartalet inneholder seks «OBOS-blokker» med 42 leiligheter og noe nødvendig næring. Er det ikke lurt å starte med en visjon om hva byens «operahustomt» kan tilføre byen? Det er veldig mye bra i Sandefjord, men vi kan da ikke si ja til disse blokkene på en så unik tomt? Da er det bedre å la byens beste tomt være ubebygd (eller p- plasser) i et par tiår, og håpe at neste generasjon viser større kreativitet».

Torgets utforming

Når det gjelder anleggskostnader for et nytt Bryggetorg, vil det i første rekke være rivning av eksisterende bygningsmasse og planering/ asfaltering av kommunens egen tomt.

Vi har lagd en idéskisse om hvordan torget kan se ut og hva det kan brukes til. Men dette kan ikke Bryggetorgets Venner bestemme. Et kommunalt eid Bryggetorg betyr at kommunen er besluttende organ i alle sammenhenger.

Vår oppfatning er at det kan nedsettes et utvalg med representanter fra kommunen og byens ulike foreninger som har relevans til Bryggetorgets innhold og funksjon. En tidlig deltagelse fra foreningene vil motivere til medvirkning med hensyn til utførelse og drift av Sjøfartssenteret. Bryggetorgets Venner er i gang med flere idéskisser.

Historieformidlende kulturbygg

Etter at torget er anlagt, kan det i en overgangsperiode møbleres med mobile elementer: Torgboder, benker, bord, flere gatekjøkken på hjul, musikkpaviljong, torgmøbler med markiser, blomster og busker i kasser etc.

I denne perioden kan det fra kommunen side jobbes med planer for et ferdig Bryggetorg.

Les også

Carlsenkvartalet – hva er bestemt- og hva gjenstår å klargjøre?

Sandefjord Sjøfartshistoriske Senter er historieformidlende kulturbygg som kan finansieres fra fylket og staten. For eksempel har Horten mottatt titalls millioner til «historiske» kulturbygg.

Eksisterende planer må stoppes

Eksisterende planer for boligblokker få meter fra bryggekanten må derfor stoppes. Det er ikke for sent å snu for de politikerne som i utvalget stemte for boligblokker.

Den gang var det jo bare snakk om hvor høye blokkene skulle være. Ideen om et åpent bryggetorg var ikke lansert.

Det er kommunestyret som bestemmer. Vi må ikke gå glipp av denne enestående sjansen til å etablere et kommunalt Bryggetorg som vil være tilgjengelig for alle Sandefjords innbyggere, hytteeiere og turister, til nytte og rekreasjon.