Arbeiderpartiet har vært i opposisjon i Sandefjord i alle år. De siste tiårene har de opplevd fallende oppslutning, men fallet stanset litt opp da de gikk fram til 22,5 prosent ved valget for fire år siden. Nå øyner de muligheten til å gjøre det enda bedre. De mener den nye storkommunen sammen med Stokke og Andebu også vil hjelpe dem på sikt. Ambisjonen ved årets valg er intet mindre enn at byen får et skifte fra blått til rødt flertall.

– Målet vårt er først og fremst å få gjennomført god Ap-politikk etter valget. Og vi har lyst til å samle et nytt flertall her i byen, med meg som ordfører, sier Theimann.

Levekår står høyt på agendaen i Ap. De vil gjøre noe med de dårlige resultatene Sandefjord har hatt i de nasjonale målingene for levekår.

LES OGSÅ: – Vi gjør det vi sier

Leirskole en hel uke

– Skole er helt essensielt når det gjelder levekår. Vi vil ha en annen kurs i Sandefjorskolen, en skole som ser hele bredden i dannelsen av barna, sier ordførerkandidaten.

Arbeiderpartiets viktigste saker

1. Barnas og ungdommens by – skole

- Utarbeide en levekårsplan som revideres hvert fjerde år.

- Øke andelen kommunale barnehager til 70 prosent på sikt.  Opprette en ny åpen barnehage. Bygge en ny eller bygge ut en eller flere barneskoler.

- Gjeninnføre leirskole, og styrke arbeidet mot mobbing.

- Opprette to lærlingplasser pr. 1.000 innbyggere.

2. Verdig omsorg

- Styrke det psykiske helsetilbudet, særlig for ungdom.

- Gi rusavhengige styrket tilbud med oppfølging/ettervern.

- Øke bemanningen i barnevernet.

- Styrke pleie- og omsorgstilbudet for eldre.

3. Byplanlegging og næring

- Utnytte byen bedre som samferdselsknutepunkt. Jobbe for å få en statlig bymiljøpakke.

- Arbeide for variert bosetting i sentrum.

- Etablere nye næringsarealer.

4. Frivillighet og kultur

- Styrke biblioteket som arena for integrering og kultur.

- Videreutvikle Hjertnes som kulturhus.

- Øke støtten til frivillige lag og foreninger.

5. Den grønne byen

- Få en ren fjord og kystlinje.

- Beskytte grøntarealer og strandsonen til allmennhetens felles benyttelse.

 

Forebyggende tiltak for barn og unge mener Ap er bedre enn bare å drive med «reparasjoner». Det mener de vil få kommunens utgifter ned.

Arbeiderpartiet jobber for å gjeninnføre et fullverdig leirskoletilbud. Dette betyr også mye for barns levekår.

– Vi vil ha en ukes fullverdig leirskole uten at man må drive masse dugnad på forhånd, sier Theimann.

LES OGSÅ: Miljøpartiet De Grønnes viktigste saker

Vil gjøre byen attraktiv

Dugnad skal man derimot ha for frivilligheten. Kommunen bør legge til rette for en egen frivillighetsfestival, et utstillingsvindu og en rekrutteringsarena for frivilligheten. Lag og foreninger i kulturlivet må også få bedre forhold å øve og opptre i. En såkalt blackbox; hvor man kan ha både øvingslokaler og ulike scener i ett og samme lokale bør komme kulturaktørene til gode, mener Ap.

– Vi skal ikke bare ha noe å leve av i en by, men óg noe å leve for. Derfor trenger vi et rikt kulturliv. Kulturen kan også gjøre byen attraktiv slik at folk vil bosette seg her. God kulturpolitikk er derfor også god næringspolitikk, mener Theimann.

Arbeiderpartiet vil gjøre Sandefjord til en mer miljøvennlig by. Derfor jobber lokallaget i Sandefjord nå sammen med Ap i både Larvik, Tønsberg, i fylket og til dels i Horten for å samkjøre innsatsen for å få en statlig bymiljøpakke til fylket.

– Å bli en grønnere by handler om å bli en by i vekst. En slik pakke vil være bra for næringlivet og bra for menneskene.

LES OGSÅ: Vil ha et skifte i byen

Heltid framfor deltid

I helsesektoren ønsker Ap at kommunen er klar for å ta i mot bølgen av eldre som nå er i ferd med å komme.

– Vi må være klare til å møte de utfordringene som kommer. De ansatte i helsesektoren må også trives. Derfor må vi ha en heltidskultur, som kan gjøre det mer attraktivt å jobbe i Sandefjord kommune. Det vil igjen gi bedre omsorgstjenester, sier Theimann.

LES OGSÅ: En grønn utfordrer