Først er det her viktig å påpeke at retten til å varsle er nedfelt i Arbeidsmiljøloven § 2 A-1, noe våre lovgivere i Stortinget har ansett som så viktig at det er tatt inn i denne mest sentrale loven i det norske arbeidsliv.

Ad Furuheim sykehjem

I NRKs Brennpunkt "Omsorg bak lukkede dører" sendt 25. januar ble det vist flere alvorlige saker ved sykehjem som har resultert i at helsepersonell har sett det som nødvendig å varsle om til Arbeidstilsynet og Statsforvalteren.

Og det er vel mange som ble berørt av denne episoden som avdekket meget kritikkverdige forhold ved Furuheim sykehjem i Larvik, og også ved Nærøysund sykehjem i Trøndelag.

Det som kom frem, er virkelig skremmende for alle og som en tenker er fullstendig uverdig og som overhodet ikke burde kunne forekomme i verdens rikeste land!

Et gjentakende mønster rundt de aller fleste av disse sakene er at de først er blitt meldt som avvik til ledelsen i helseforetakene.

Men problemet er at de fleste avviksrapporter dessverre ikke blir tatt på alvor og at nødvendige tiltak ift. de rapporterte sakene ikke blitt iverksatt.

Resultatet blir jo dermed at når de som rapporterer avvik opplever at sakene ikke blir tatt tak i og blir utbedret, så gir de opp å rapportere mer.

Dette må betegnes som en slett kvalitetskultur i flere helseforetak og som har vært et kjent problem over flere år.

Det som tydelig kom frem, er at det ved begge de nevnte institusjoner er det mangel på ressurser til å utføre de oppgavene som helsepersonellet er pålagt i lovs form for å utføre i sin jobb. Alle skjønner at kun én sykepleier på nattevakt med ansvar for 44 pleiepasienter høres fullstendig uforsvarlig ut.
Dette medfører at vedkommende sykepleier må prioritere der hvor behovet er størst, dvs. for de pasienter som det er mest kritisk for.

Resultatet blir jo et arbeidsmiljø som er preget av tidsnød, stress og konstant frustrasjon over at pleierne ikke klarer å gi den forsvarlige pleie til pasientene som Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) krever.

Ref. kapittel 4. Krav til forsvarlighet, pasientsikkerhet og kvalitet.

Dette er også et helt sentralt i boken til Vigdis J. Reisæter "Jeg skal hjelpe deg; en sykepleiers farvel til eldreomsorgen".

Hun er et tydelig eksempel på en utdannet sykepleier som hadde jobbet i eldreomsorgen i 10 år og som ikke orket mer og sluttet på grunn av uholdbare arbeidsforhold.

Det som er hovedproblemet, er det faktum at det er mangel på for eksempel sykepleiere i Norge ut ifra det som er kjent og også kom frem i Brennpunkt-programmet.

Det ble sagt at det nå mangler 5.900 og at det i 2035 vil mangle 28.000 sykepleiere innen helsetjenesten i Norge.

I en slik situasjon er det innlysende at det virkelig må settes inn kraftfulle tiltak for å bøte på denne personellmangelen.

Grunnbemanning og lønnsforhold:

Gjennomsnittlig startlønn for for eksempel ingeniør med bachelor grad i kommunal sektor utgjorde kr 533.061 (pr. okt. 2021), og tilsvarende lønn for en sykepleier med bachelor grad utgjorde kr 459.100 (pr. mai 2022).

Svært mange mener at det er påkrevet å få gjort noe med denne differansen som nok er en del av utfordringen for å løse problemet med rekrutteringen til sykepleieryrket her til lands.

Grunnbemanning med tanke på antall pasienter samt høyere lønn vil utvilsomt gjøre yrket mer attraktivt.

Kritikk mot NPM (New Public Management)

Etter innføring av NPM i helsevesenet har kritikken vært rettet både mot NPM og de reformene vi har sett i den offentlige sektoren i de senere årene.

Dette gjelder primært den kritikken som spesielt har vært rettet mot det mange mener har blitt et for sterkt fokus på de økonomiske aspektene.

Det mange har kalt et overdrevent økonomisk fokus går ifølge kritikerne ut over legitimiteten til velferdsstaten ved at det har kommet på bekostning av fokuset på kvalitet og likhet i den offentlige omsorgstjenesten.

Og det er vel nettopp det vi har sett avdekket i Brennpunkt-programmet ved de nevnte sykehjemmene

For øvrig mener mange at Samhandlingsreformen må omgjøres da Norge kommer på 8. plass i forhold til pasientflyt mellom sykehus og kommune.

Pasienter må få rett behandling på rett plass til rett tid!