EUs tredje energimarkedspakke ble vedtatt av Stortinget i 2018 etter mye konflikt og uro. Blant annet gjennomførte LO en historisk politisk generalstreik, og Ap var splittet med 100 Ap-ordførere som var imot å avgi så mye suverenitet til EU.

Nei til EU har seinere reist rettssak mot Staten der vi hevder at stortingsvedtaket om å tilslutte oss EUs energibyrå ACER var fattet på ulovlig grunnlag.

I den seinere tid har det kommet fram at EU-domstolen har bekreftet at ACER skal ha svært stor overnasjonal beslutningsmakt.

EUs fjerde energimarkedspakke er for lengst vedtatt i EU. Den består av flere direktiver og forordninger som hver for seg kan ha noe fornuftig ved seg, men som samla sett ytterligere overfører makt over norsk energipolitikk til ACER og EU. Saken ligger til behandling i regjeringa, som foreløpig ikke har fremmet den for Stortinget.

Senterpartiet har varsla tydelig motstand mot EUs fjerde energimarkedspakke. Regjeringa har dermed et problem, i og med at Aps ledelse ikke synes å ha vilje til å stå opp mot avgivelse av suverenitet til EU og at markedet skal ha forrang for nasjonal politisk kontroll med strømmen.

Det mobiliseres nå til omfattende fagligpolitiske demonstrasjoner og streiker 16. mars mot markedsmakta i energipolitikken. Hovedkravet er nettopp full nasjonal politisk kontroll med energipolitikken.

Årsmøtet i Vestfold Nei til EU støtter streiker og aksjoner på dette grunnlaget. Vi må få tilbake et nasjonalt strømsystem som er sosialt og forståelig. Vi kan ikke være knyttet til hva som skjer i det europeiske strømmarkedet til enhver tid. Billig strøm er avgjørende for ny, grønn industrisatsing i Norge, for næringsliv og arbeidsplasser, og for husholdninger med lave inntekter.

Strømstøtteordninger kommer vel med, men vi krever politisk styring av strømmen, ikke at vi alle skal være mottakere av en slags statlig strømsosialhjelp.

Vestfold Nei til EU mener Regjeringa må stå opp mot EU og avvise EUs fjerde energimarkedspakke. Dersom saken sendes videre til Stortinget, må den behandles etter reglene for suverenitetsavståelse, altså 3/4 flertall i Stortinget. Dette handler både om avgivelse av makt til EU, og om tilliten til det politiske systemet.

Vi har en reservasjonsrett i EØS-avtalen. Om den noen gang skal brukes, bør det være i denne saken.