Barn og unges stemmer skal høres. Derfor er jeg talspersonen deres.

Av

Å planlegge for et lokalsamfunn der barn og unge opplever trygg oppvekst, muligheter for aktivitet og gode oppvekstvilkår, er ett av de viktigste samfunnsoppdragene Sandefjord kommune har.

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Derfor, når et område skal utbygges og det angår barn og unge, skal følgende spørsmål stilles;

Er lekeplassen utformet slik at den har høy kvalitet, lagt til den beste delen av tomten med gode solforhold og vekker barns interesse? Har uteområdene tiltrekningskraft for alle aldersgrupper med lekeapparater for de minste og litt røffere utfordringer for ungdommen.

Er det benker og bord for voksne og besteforeldre?

Er nærmiljøet trygt å ferdes i – er skoleveien trafikksikker?

Talspersonen for barn og unge, som ble opprettet i Sandefjord for snart tre år siden, skal påse at disse og lignende spørsmålene blir besvart skikkelig.

For å sikre at barn og unges stemme blir hørt, er det i Sandefjord utviklet egen framgangsmåte for aktiv medvirkning av barn og unge. Den innebærer at talspersonen skal lytte til interesseorganisasjoner, nærmiljøutvalg og foreldreutvalg, men først og fremst være i kontakt med barn og unge.

Dette gjøres i direkte møter med elevråd, i ungdomsråd og i samtaler med barn og unge i et aktuelt utbyggingsområde.

Talspersonen formidler så disse synspunktene direkte til saksbehandlere og folkevalgte.

Denne aktive medvirkningen fra barn og unge er en kilde til ideer og forslag som kan gjøre området mer spennende, attraktivt og mer tilpasset barn og unges ønsker og behov. Denne form for deltakelse i samfunnsplanlegging bidrar også til at ungdommen får bedre tilknytning til hjemstedet, og øker muligheten for at de senere bosetter seg i kommunen.

I Norge er det en rekke bestemmelser som sikrer barn og unges interesser.

FNs konvensjon for barnets rettigheter (Barnekonvensjonen) er inntatt som norsk lov og beskriver at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn.

I 2014 ble barns rettigheter tilføyd i Norges grunnlov, i §104; Barn har krav på respekt for sitt menneskeverd. De har rett til å bli hørt i spørsmål som gjelder dem selv og deres mening skal tillegges vekt i overensstemmelse med deres alder og utvikling.

I Folkehelseloven pålegges kommunene å ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i den unge delen av befolkningen. Det betyr i praksis at vurderinger og målsettinger som angår folkehelse og barn og unge, skal sees som en rød tråd i hele plansystemet.

Barn og unges interesser er framhevet spesielt i Plan- og bygningsloven. Dette fordi denne aldersgruppen skiller seg fra andre grupper ved at de er umyndige, har liten innflytelse og er helt avhengige av at voksne ivaretar deres interesser ovenfor utbyggere.

Det er den direkte bakgrunnen for at kommunene i Norge pålagt å ha egen talsperson for barn og unge som skal være uavhengig av administrasjonen og vise integritet.

Talspersonens oppgave er påse at disse tunge lovbestemmelsene og nasjonale føringer blir fulgt opp i praksis.

En rolle som både er kraftfull og som gir stort ansvar.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken