Vi viser til oppslag i SB den 9. juni på side 6 hvor det blant annet står skrevet: «Ingen av barnehagene i Sandefjord får de spesialpedagogiske ressursene de har søkt om». sitat slutt.

LES SAKEN HER: Gir mindre ressurser til barn med særlige behov

Hva ligger i dette? Har barnehagene misbrukt søknadene sine, og bedt om for mye midler ?

Etter hva vi forstår – så kan barnehagen kun søke om midler som er direkte rettet mot – hvert enkelt barn - som har et særskilt behov for ekstra hjelp!

Så spørsmålene blir da videre -er søknadene basert på at flere barn har behov for spesialpedagogisk hjelp?

Eller, søker man på vegne av barn med vedtak, om den samme rammen som barnet tidligere har blitt tildelt?

Eller, er dette et forsøk fra barnehagemyndigheten på et innsparingstiltak – nettopp fordi det har blitt flere barn, som har behov for ekstra hjelp? Hvis svaret er ja på vårt siste spørsmål, da må vel barnehagemyndigheten i Sandefjord kommune være på ville veier!

Hvert enkelt barn er som kjent et lite menneske, og et selvstendig individ. Barnet trenger nødvendig hjelp, ut fra sitt ståsted - i sitt liv. Det vil si individuelt tilpasset hvert enkelt barns eget behov!

Nødvendige ressurser må naturligvis følge det enkelte barn – og dette barnets behov..

Normal tenkning har hittil vært at de spesialpedagogiske midlene følger barnet, og det ekstra behov barnet har - for å kunne fungere greit i de senere faser av sitt liv. Med skole. Videregående skole. Jobb. Fritid osv.

Med andre ord utvikle seg – ut fra sitt ståsted – til å bli et samfunnsnyttig menneske, til glede for seg selv, og samfunnet for øvrig.

Det må være skrikende og fundamentalt feil å tenke at – barnehagebarn med totalt ulike utfordringer, i ulike aldre (avdelinger) og således med ulik utvikling – skal behandles i flokk!!!???

Vi tror at inkluderende fellesskap – for alle barn - allerede er en selvfølge, og en realitet i de fleste barnehagene i kommunen vår.

De spesialpedagogiske midlene som blir tildelt barn med særskilt behov – blir slik vi oppfatter - i overveiende grad allerede i dag, benyttet til å inkludere disse barna i felleskapet. Så tidlig som mulig. Dette er barnehagenes svar på tidlig innsats! Barnehagene trenger mer ressurser til de fleste av de barna det gjelder! Ikke en reduksjon i ressursbruk. Hvis barnehagemyndigheten i Sandefjord kommune oppriktig mener at barnehagene - misforstår sitt oppdrag i forbindelse med inkludering av de mest sårbare barna? Da bør den samme myndigheten komme med sine konkrete forslag, til hvordan barnehagene kan benytte ressursene på en mer effektiv måte enn i dag?

Tidlig innsats til integrering/inkludering krever mer ressurser. Aldri mindre ressurser.

Kompetanse for barnehageansatte i forbindelse med varslet innsparing i spesialpedagogiske midler - må også være et betimelig spørsmål?

Hvert enkelt barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp, har ut fra sin situasjon - behov for voksne med nødvendig kompetanse.

Har alle som jobber i barnehagene i Sandefjord kommune per i dag – den spesialkompetanse som er nødvendig for å ivareta hvert enkelt barns behov?

Hvem står eventuelt ansvarlig for å gi alle barnehageansatte – før nytt barnehageår - den kompetansen som er nødvendig? Barna har som kjent krav på kompetente voksne, ut fra sin situasjon.

Det spørs om ikke våre ansvarlige myndigheter i Sandefjord kommune – i denne saken – som omhandler de mest sårbare barna som finnes – heller bør finne en kreativ måte å fremskaffe de økonomiske midler våre barnehagebarn i virkeligheten har behov for?

Sentrum Nærmiljøutvalg er alvorlig bekymret for at samfunnet – og vi – om få år - blir sittende med «svarteper» - om vi lukker øynene for hvert barns virkelige behov for hjelp? Vi plikter å sette inn en tidlig, optimal og målrettet innsats mot hver og en, som har behov for – ekstra pedagogisk hjelp i en tidlig fase av sitt liv.

Det motsatte vil være som å skyte seg selv i foten, for så å tro at det ikke kommer til å gjøre fryktelig vondt etterpå. Faktum er - at det vil bli fryktelig smertefullt etterpå – for oss alle.