Barnevernet er uegnet for stykkpris, anbud, kommersiell drift og fortjeneste. Vi i Arbeiderpartiet mener alle deler av vår felles barneverntjeneste skal drives i offentlig og ideell regi. Vi kan ikke behandle barn og ungdom som en «vare» som kommersielle aktører skal konkurrere om.

Det er en alvorlig sak når staten tar barn bort fra familien. Dette er de mest sårbare barna Norge har. Alvorligheten tilsier at det offentlige skal ha det fulle og hele ansvaret for tjenestene i barnevernet.

Programforslaget til Arbeiderpartiet er et forsvar for velferdsstaten med en tydelig front mot privatisering. Vi vil ha mindre markedstenkning i velferdsstaten. Vi må bort fra markedsmekanismer og faglig standardiseringer, med kjøp og salg av barnevernstjenester og konkurranse i markedet.

Og vi vil gjennomføre en tillitsreform, som gir fagfolkene i offentlig sektor tillit og tid til å gi innbyggerne best mulig hjelp. Det innebærer et nødvendig oppgjør med den såkalte New Public Management-modellen i offentlig sektor, som i høyeste grad også omfatter barnevernet. Med tillitsreformen ønsker vi gode faglige miljøer for fagfolka som jobber med de mest sårbare barna og ungdommene våre. For å få til et godt tilbud, kreves det utveksling av erfaring og kunnskap.

Alle gode krefter må til for å bygge et så godt lag som mulig rundt det enkelte barn. Da kan vi ikke overlate til markedskreftene å avgjøre hvem som skal ha ansvaret for å følge opp disse barna.

Et markedsstyrt barnevern

Høyreregjeringen har et markedsliberalistisk syn på offentlig sektor. I den første regjeringserklæringen fra Sundvolden i 2013 står det som følger: «Regjeringen mener i utgangspunktet at produksjon av velferdstjenester skiller seg lite fra andre tjenester. Bruk av konkurranse stimulerer til verdiskaping, bedre tjenester og effektivisering. Det er derfor helt nødvendig at konkurranse blir et gjennomgående element i offentlig virksomhet». Vi i Arbeiderpartiet mener velferdsstatens tjenester ikke kan vurderes utfra bedriftsøkonomiske prinsipper, men må ses i et helhetlig og langsiktig samfunnsperspektiv. Beredskap er ikke en utgift, men en investering for samfunnet.

I 2018 fremmet Arbeiderpartiet i Stortinget et forslag om et offentlig og ideelt drevet barnevern. I behandlingen av forslaget vårt vedtok Stortinget å be regjeringen sikre langsiktige og løpende avtaler med ideelle tilbydere av institusjonsplasser som skal føre til at andelen ideelle øker til om lag 40 prosent innen 2025, samtidig som den offentlige andelen institusjonsplasser ikke skal reduseres. Stortingets vilje er imidlertid satt på prøve, når regjeringspartiene, med støtte fra Frp, har bestemt å overføre mer av ansvaret for barnevernet til allerede sulteforede kommuner. Endringer i barnevernloven som trer i kraft 2022, gir nemlig kommunene et økt finansieringsansvar for barnevernstiltak.

Svikter de sårbare barna

Regjeringen har sagt at kommunene skal settes i stand til å velge ut ifra kvalitet og barnets beste ved en økning i rammeoverføringene. Samtidig vet vi at kommuner over hele landet sliter beinhardt med å få pengene til å strekke til. Det er derfor all grunn til å frykte at «kommunenes valgfrihet til å velge blant et mangfold av tilbydere» for å bruke regjeringens egne ord, vil føre til det motsatte av hva Stortinget har bedt om. Og at vi dessverre vil se en økning i bruk av kommersielle aktører i barnevernet. Det betyr at de kommersielle vil øke sin andel på bekostning av det offentlige og ideelle barnevernet. En kommune i økonomisk trøbbel, vil kunne bli tvunget til å la prisen avgjøre, samtidig som vi vet at kvalitet i disse tjenestene er vanskelig å «måle». Vi kan ikke fortsette å holde liv i et markedsliberalistisk system, som svikter de mest sårbare barna i samfunnet vårt.

Det hører også med til historien, som FAFO har undersøkt, at det er betydelige forskjeller i lønn-, arbeids- og pensjonsvilkår mellom det offentlige, kommersielle og ideelle barnevernet. Det kommersielle institusjonene kan rett og slett drive billigere, fordi deres ansatte har dårlige lønns- og arbeidsvilkår.