Thor Dahl AS forsøkte i 2018 å få vedtatt en reguleringsplan for en stor utbygging av Rødsåsen, noe som skapte et enormt engasjement blant folk i Framnes-området og Sandefjord ellers. Etter en lang politisk debatt avviste kommunestyret forslaget i desember 2018. Mange av dem som ønsket å bevare Rødsåsen tolket dette som en seier, men det var dessverre kun et rykk tilbake til start.

Nå er et nytt reguleringsforslag for Rødsåsen til politisk behandling. I Hovedutvalget for miljø og plansaker den 16. juni la et flertall bestående av Høyre, FrP og Senterpartiet forslaget ut på høring. Fristen for høringsinnspill er 30. august.

Jeg håper ikke at høringsperioden nå midt i sommerferien gjør at folk ikke engasjerer seg, for det trengs engasjement. Blir denne reguleringsplanen vedtatt så er store deler av Rødsåsen og muligheten til å gjøre hele området til et nær-friluftslivsområde ødelagt for alltid.

Vi i Sandefjord Arbeiderparti ønsket den gang som nå å bevare området som grøntområde og å igangsette et arbeid for å komme innunder ordningen for statlig oppkjøp av friområder.

Satsing på friluftsliv er blant våre viktigste tiltak for god folkehelse. Vi må bli bedre på å legge til rette for friluftsliv der folk bor. Nær-friluftslivsområder, i likhet med strand, skog, fjell og fiskevann skal være tilgjengelig for alle. I dag bor nemlig åtte av ti nordmenn i byer og tettsteder. Sentralisering og fortetting legger et stort press på naturområder og grønne ferdselsårer der folk bor. Grønne lunger og viktige ledd i grønnstruktur og turdrag bygges ned.

Retten til naturopplevelser og natur er en grunnleggende rettighet i landet vårt, likevel ser vi at den retten utfordres. Vi opplever at strandsonen bygges ut, og viktige frilufts- og naturområder bygges ned. Det er kommunene som forvalter den naturen som er nærmest folk, og de må få et større ansvar for å ivareta naturen som et verdifullt fellesskapsgode.

Arbeiderpartiet mener vi skal ta vare på sammenhengende naturområder og verdifulle landskapstyper for friluftsliv. Ved å legge til rette for friluftsliv, er vi med på å gjøre det til en viktig del av hverdagen til folk. Det bidrar til økt trivsel, og hjelper oss også å ta vare på naturen. Kombinasjonen friluftsliv og fysisk aktivitet vil gi positive helsemessige effekter for befolkningen generelt, og spesielt for den enkelte, gjennom økt livskvalitet og flere leveår.

I etterkant av Rødsåsen-saken i 2018 har Sandefjord Arbeiderparti jobbet mye med dette spørsmålet, og fremmet forslag til Arbeiderpartiets programprosess, og vi har fått gjennomslag i partiprogrammet for neste stortingsperiode om å styrke arbeidet med å legge til rette for og forvalte friluftsområder i nærmiljøet, øke oppkjøpet av arealer til friluftslivsformål for alle og gjøre friluftsliv enklere tilgjengelig for personer med nedsatt funksjonsevne.

Dette er i tillegg til at Arbeiderpartiet vil grunnlovsfeste allemannsretten, sikre tilgang til strandsonen ved å opprettholde byggeforbudet i 100-meterbeltet til sjøen og videreføre og videreutvikle samarbeidet med friluftsorganisasjonene.