8. oktober 2018 sto det i forslaget til statsbudsjettet om Søndre Vestfold fengsel Sandefjord avdeling: «Ikkje moglegheit til å tilby innsette eit fagleg tilfredstillande tilbud».

Nyheten slo ned som en trist og feil avgjørelse både blant ansatte og innsatte ved fengselet. Hvordan kunne noen sette spørsmålstegn ved kvaliteten ved vårt soningstilbud? Hvor hadde politikerne fått disse opplysningene fra? Ingen hadde nevnt dette med et ord for oss tidligere. Vi satte oss straks ned for å lage en strategi for å bevise at vi faktisk var «best i klassen» på innhold i soningen og tilbakeføringsarbeid for kvinner i fengsel.

Presse og politikere lokalt og nasjonalt og andre organisasjoner ble kontaktet.

Sjefen vår foreslo nedleggelse

Vi ble den 6. november innkalt til informasjonsmøte med vår øverste faglige myndighet Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI). Fungerende direktør Jan Erik Sandlie orienterte om at KDI hadde anbefalt til Justisdepartementet, forut for regjeringens budsjettforslag, at blant annet Sandefjord avdeling skulle legges ned. Forslaget om nedleggelse kom altså fra vår egen øverste faglige ledelse. De hadde ikke engang tatt seg bry med å være i dialog med oss. Alle ansatte yter mer enn forventet, og vi leverer kriminalomsorg slik dere ønsker. Belønningen er at det offentlig blir sådd tvil om vår faglige dyktighet og jobbutførelse i forslag til statsbudsjett. Når vi blir utdannet til fengselsbetjenter, på Kriminalomsorgens utdanningssenter, blir vi opplært til å behandle mennesker med respekt, likeverd og medmenneskelighet. Vi forventer å få det samme tilbake. Det fikk vi ikke denne gang.

Kvinnene blir diskriminert

Dere vet like godt som oss at kvinner i norske fengsler soner sammen med menn. Kvinnene blir diskriminert. Dette slås fast i sivilombudsmannens temarapport om kvinners soningsforhold i Norge (desember 2016). Rapporten slår fast at kvinner som sitter i blandede fengsler, har økt risiko for uønsket oppmerksomhet eller seksuell trakassering fra mannlige innsatte. Kriminalomsorgsdirektoratets eget dokument: «Strategi for kvinner i varetekt og straffegjennomføring 2017-2020» sier at kvinner i fengsel skal være atskilt fra menn.

Per dags dato er det samsoning i Stavanger, Trondheim, Sandeid, Bergen, Osterøy, Verdal og Tromsø. Det er også samsoning ved overgangsboligene Lyderhorn, Solholmen, Auklend og Sandaker. I tillegg består Ravneberget fengsel hovedsakelig av 2- og 4-mannsrom.

Videre sier dokumentet at domfelte kvinner skal tilbys et like allsidig tilbud som menn. Da står vi altså igjen med 4 rene soningsalternativer for kvinner: Bredtveit, Ravneberget, Kragerø og Evje. Videre står det i strategidokumentet at det skal vurderes om det bør etableres egen overgangsbolig for kvinner.

Godt fungerende tilbud er svekket

Vi opplever det som uforsvarlig og diskriminerende når det ikke tas hensyn til ovennevnte. Dere har lagt ned og svekket et godt fungerende tilbud for kvinnelige innsatte. Kompetanse på kvinner i fengsel blir kastet i søpla som følge av dette!

Vi har i høst etter beste evne informert og opplyst dere på en saklig måte om vårt tilbud. Både politikere og direktorat har gitt oss anerkjennelse for høy faglig kvalitet. Hvorfor har dere da bestemt at vi skal legges ned? Det virker som om dere har lukket alle sansene deres. Dere har ikke villet høre på våre argumenter til nå, og avgjørelsen deres er dårlig kriminalpolitikk. Den er fornuftsstridig, ulogisk, hardhjertet og meget kvinnediskriminerende.

I en rapport fra Likestillings- og diskrimineringsombudet Hanne Bjurstrøm fra mai 2017 sier hun at kvinner er blant de utsatte som opplever diskriminering i norske fengsler. De stenges ute fra rehabiliteringstilbud. Vår egen nå avgåtte direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet, Marianne Vollan, uttalte også i 2017 at det ikke er ønskelig med samsoning, og at det jobbes med kvinnestrategi for å gi et bedre soningstilbud for kvinnelige innsatte.

Bevar kvinneplassene!

Venstres landsstyre uttalte så sent som mars 2018 at ulikhetene i soningsforholdene for kvinner og menn i norske fengsler har vært en utfordring i den norske kriminalomsorgen i lang tid.

Erna du ble nylig tildelt Global World Leader Price for ditt utrettelige arbeid for kvinners og jenters rettigheter. Vi må ikke glemme våre egne kvinner!

Min oppfordring til Siv, Trine og Erna: Sørg for at kvinneplassene i Sandefjord ikke bli fjernet.

Sandefjord fengsel ligger meget sentralt i forhold til de andre rene kvinnefengslene. Det ligger her en unik mulighet til å opprette en overgangsbolig for kvinner. Kompetansen og lokalene ligger og venter på dere. Vi er «eksperter på rehabilitering og tilbakeføring»: Dere tar da samtidig vare på kompetansen som allerede finnes på kvinner under straffegjennomføring. Vi vil kunne tilby kvinner et flott rehabiliteringstilbud og tilbakeføre innsatte til å bli gode naboer og lovlydige borgere. De andre kvinnefengslene både med lav og høy sikkerhet vil kunne sluse ut innsatte via overgangsbolig samt at samsoning mellom kvinner og menn vil bli ytterligere redusert. Dere har allerede 15 mai 2019 (gjerne før!) i revidert budsjett mulighet for å vedta overgangsbolig for kvinner. Dette vil være en god start for forbedring av kvinners soningstilbud. Det er som kjent ingen skam å snu.

Ta kvinnelige innsatte på alvor!

Til vår nyansatte øverste faglige direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet Lise Sannerud. Vi håper kvinnelige innsatte i Norge endelig har fått en medspiller. Dere må ta kvinnelige innsatte på alvor. Likestilling og likeverd er verdier vi skal sette høyt. Da kan dere ikke sitte stille og se på at en sårbar gruppe kvinner i fengsel blir diskriminert.

Vi oppfordrer herved politikere og vår øverste faglige ledelse til å snakke sammen og opprette overgangsbolig for kvinner i Sandefjord.