De økonomiske utfordringene er betydelig endret det siste året: Inflasjonen er høyere enn den har vært på tre tiår, rentenivået er på vei oppover, avkastningen i finansmarkedene har vært svak i 2022 og vi opplever ekstreme priser på energi. Dette representerer harde økonomiske realiteter som både private husholdninger, næringsliv og også Sandefjord kommune, må ta inn over seg, dersom kommunens økonomiske bærekraft skal opprettholdes og innbyggernes velferd sikres.

For å møte utviklingen foreslår vi å innføre et spareprogram som skal redusere kommunens utgiftsnivå med om lag 50 millioner kroner allerede i 2023, økende til 66 millioner kroner i 2025. Det betyr krevende prioriteringer innenfor alle kommunalområder og sektorer. De største kuttene foretas innenfor administrasjon- og personalkostnader. Tjenestene er forsøkt skjermet så mye som mulig. Dette utfordrer kommunens administrative kapasitet, og innebærer at vi må prioritere stramt mellom oppgavene fremover.

Satsing på barn og unge

Et stramt driftsbudsjett gir rom for at vi kan prioritere investeringer som vil bidra til å sikre kvalitet og effektivitet i det kommunale tjenestetilbudet over tid. I fireårsperioden legges det opp til ordinære investeringer på mer enn 1,4 milliarder kroner. Det er ambisiøst, men nødvendig for en kommune i vekst og utvikling. Mange av byggene våre, der barn og unge oppholder seg, har sårt behov for oppgradering. Investeringsbudsjettet inkluderer ny skole på Vesterøya, og langtidsbudsjettet viser hvordan vi kan følge opp satsingen på å utvikle og fornye skoler og barnehager i hele kommunen i årene som følger også etter denne fireårsplanen. Dette representerer en solid satsing på barn og unge.

Vi foreslår også å investere mer i fornybar energi som LED-belysning og solcellepanel, for å spare kostnader og miljø gjennom energiøkonomisering. For å balansere budsjettet må vi skyve noen investeringer innenfor helse og omsorg litt fram i tid, men uten å ta det ut av planen. I budsjettforslaget forutsetter kommunedirektøren at det statlige investeringstilskuddet til heldøgns omsorgsplasser kommer tilbake.

Må ta vanskelige valg

Mange vil antakelig reagere og bli skuffet over flere av innsparingsforslagene i dette budsjettforslaget. Under mer normale omstendigheter ville flere av dem heller ikke blitt fremmet. Men dersom vi skal legge fram et ansvarlig budsjett, er vi nødt til å foreta omfattende effektivisering og kutt.

Samtidig er det helt nødvendig å ta disse vanskelige valgene nå. Det vil tjene innbyggerne og dem som mottar tjenester fra kommunen over tid. De sentrale myndigheters økonomiske signaler på at offentlige utgifter må ned, er helt entydige. Derfor kan vi ikke vente med å tilpasse oss denne nye virkeligheten. Tvert imot vil det å møte den offensivt nå, gjøre at Sandefjord kommune kan opprettholde og videreføre sitt økonomiske hedersmerke, preget av effektiv økonomisk drift, en god finansiell situasjon og langsiktighet i styring av kommunen.