Her vedtok et politisk flertall innsparinger på henholdsvis 20 millioner kroner i 2017, deretter innsparinger på 40 millioner årlig. Vedtaket har lagt føringer for budsjettforslaget fra rådmannen.

I det følgende vil Utdanningsforbundet peke på noen av konsekvensene forslagene til innsparinger i budsjettet vil kunne medføre for vår sektor, hvis de blir vedtatt.

Innsparinger for oppvekst og kunnskap: Utdanningsforbundet vil særlig fremheve at oppvekst og kunnskap, som er «vår» sektor, er en av to sektorer som må bære de største kuttene i tiden framover. Dersom forslaget til innsparinger gjennomføres, vil det for området oppvekst og kunnskap bety innsparinger på 3,9 millioner i 2017, og deretter et økende krav til innsparing opp til 27, 3 millioner i 2020.

PPT

Utdanningsforbundet er også bekymret for hva ressursnivået på PPT i den nye kommunen vil bli. Bakgrunn for det er følgende: I henhold til GSI-tall for gamle Sandefjord er PPT pr. dags dato underbemannet i forhold til sammenlignbare kommuner. Det mangler 3- 4 stillinger etter Utdanningsforbundets beregninger. Samtidig vet vi at Vear- oppgjøret i Stokke fører til at det forsvinner stillinger fra PPT i Stokke. Vi er også usikre på hvorvidt midler til saksutredningskompetanse fra Andebu videreføres i sin helhet. Ser vi på rådmannens forslag til budsjett, ser det ut til at ressursnivået for PPT må styrkes med minimum 2 stillinger for å kunne kalles forsvarlig.

Lærertetthet i skole og barnehage

God nok lærertetthet er en av de viktigste forutsetningene for å kunne gi et godt opplæringstilbud. I budsjettforslaget ser vi at ungdomsskolesatsingen knyttet til lærertetthet ikke videreføres. Prosjektet har gått ut på å styrke antall lærere på ungdomsskoletrinnet etter visse kriterier. Hvis ikke ordningen videreføres, vil dette få konsekvenser for 4 av 6 ungdomsskoler i den nye kommunen. 17 lærerstillinger vil forsvinne.

Det ligger også inne et forslag om reduksjon i timetallet tilsvarende 886.000 kroner i 2017 (5 måneders effekt). Fra 2018 over 2 millioner kroner ( helårseffekt). Timetallsreduksjonen betyr i praksis færre lærere pr. elev. Vi stiller spørsmål ved måten innsparingen er presentert i budsjettforslaget. Timetallsreduksjonen er singlet ut som en innsparing knyttet til gamle Stokke kommune. Er det kun elevene i gamle Stokke kommune som skal rammes av denne reduksjonen i timetall, eller skal innsparing tas av den nye kommunen i sin helhet?

Slik vi forstår dette, vil de ovennevnte innsparingene komme i tillegg til de 3,9 millionene oppvekst og kunnskap skal spare inn på driftsbudsjettet 2017. Totalt sett vil ikke disse innsparingene gi et kvalitetsløft for skolene i nye Sandefjord.

Stortinget har vedtatt at det skal innføres en bemanningsnorm for barnehagene innen 2020. De fleste partiene nasjonalt støtter en bemanningsnorm. Mange av kommunene som har kommet med høringsuttalelser, er positive til en norm. Både Barneombudet og Foreldreutvalget for barnehagene (FUB) støtter en norm.

Det kan også trekkes frem at Øie-utvalget, et ekspertutvalg som leverte råd til regjeringen om framtidas barnehage, også peker på en bemanningsnorm i barnehage som nødvendig. Dette er en utvikling i riktig retning. Utdanningsforbundet i Sandefjord er imidlertid bekymret for at en konsekvens av de foreslåtte innsparingene i nye Sandefjord kan være en reduksjon av antall voksne i barnehagene. Det er i så fall stikk i strid med de signalene vi får fra nasjonalt hold.  En reduksjon i voksentettheten i barnehagene vil ikke bidra til et kvalitetsløft for barnehagene i den nye kommunen.

Avslutningsvis vil Utdanningsforbundet påpeke at det er dere politikere, gjennom de økonomiske bevilgningene, som primært legger til rette for at de ansatte kan levere gode tjenester til innbyggerne i kommunen. Første bud er at de menneskelige ressursene, altså antall ansatte, er dimensjonert i forhold til det tjenestetilbudet som skal gis innbyggerne.

Vedtas forslaget til innsparinger, frykter Utdanningsforbundet at det nettopp blir en underdimensjonering av de menneskelige ressursene i forhold til den forventede tjenesteytingen. Konsekvensen vil være en forringelse av kvaliteten på tjenestene i nye Sandefjord, og vi frykter at vi ikke vil kunne gi innbyggerne et tjenestetilbud som er godt nok.

Vi håper dere tar med dere dette i det videre arbeidet med budsjettet.

Dere må gjerne ta kontakt for å diskutere disse utspillene med oss.