Utviklingen av Carlsen kvartalet har fått en lang historikk. Saken var til behandling i formannskapet tirsdag den 4. februar. Det ble fremmet et forslag i saken av AP og H hvor punkt. 1 sier noen om at hovedtrekkene i mulighetsstudien for sjøfronten skal legges til grunn. Det er ikke noe nytt, men at fylkesveiens trasé kan vurderes flyttet mener vi er for vagt. Sandefjord FrP er av den klare oppfatning at det viktigste ved en utvikling av Carlsen kvartalet er nettopp å flytte veien, for å få utvidet bryggeområdet til felles bruk.
Når punkt tre i forslaget viser til følgende:

Byggehøydene skal følge kommunestyrets vedtak av 28/4-2016 i behandlingen av Dark arkitekters rapport om byggehøyder i sentrum, med maksimalt 4 etasjer. Bebyggelsen skal ha en naturlig nedtrapping mot sjøfronten og siktlinjer for bakenforliggende bebyggelse skal ivareta.

Så er det noe misvisende fordi kommunestyret sitt vedtak er 5+1 med en nedtrapping 1–4 mot sjøfronten. Det er altså AP og H som ønsker maksimalt 4 etasjer med en nedtrapping mot sjøfronten. I tillegg skal det i samarbeid med fylkeskommunen legges til rette for myke trafikanter og se på tiltak for å lede trafikk til andre alternativer. Sistnevnte anser vi som nesten umulig da dette er en hovedåre inn til sentrum.
Vi i FrP er redd dette vedtaket vil forhindre en best mulig utvikling av kvartalet i et langsiktig perspektiv.

For oss så er det tre viktige momenter. 1. Veien må flyttes, dette av to grunner. Det er viktighet av utvidet brygge/sjøfront for allmennheten og ikke minst en omlegging fra lysregulering til rundkjøring for å lette noe på trafikksamlingen og skape bedre trafikkflyt i Kilgata. 2. Prosjektet skal ikke bare inneholde boliger, men også areal rettet mot offentligheten som eksempel, restaurant, kafé, noe som skaper aktivitet o.l. 3. Vi er avhengig av at prosjektet har en god utnyttelse, for tomten er vedtatt solgt til utbygger når regulering og igangsetting er klart og disse pengene skal bidra til omlegging av veien.

Med dette som bakgrunn så kommer ikke FrP til å stemme for en konseptavklaring eller reguleringsplan som ikke sikrer disse tre punktene. Derfor anket vi saken til kommunestyret, her bør alle være klar over eventuelle konsekvenser av vedtaket.