Gå til sidens hovedinnhold

Carlsenkvartalet: Brygga og sjøfronten for mennesker, ikke for biler!

Artikkelen er over 1 år gammel

Veien må trekkes tilbake fra Brygga. Det skal utarbeides nye planer for Carlsenkvartalet. I den forbindelse har det blitt luftet forslag om å beholde nåværende fylkesveitrasé. Nå må man ikke nok en gang gå i «sektor-fella».

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

En massiv utbygging i Kilen/indre havn/Hegnaområdet har - selvfølgelig - medført økt bilbruk her, og da må man regne med permanent stor trafikk forbi Brygga. I tillegg gir fergetrafikken betydelige ringvirkninger. Fartshumper, innsnevringer, trafikkøyer og «rumlefelt» kan gi bedre trafikksikkerhet, men uten omlegging av veien vil slike tiltak aldri gi levelige, trivelige forhold for fotgjengere og syklister i bryggeområdet.

Hvis man beholder nåværende trasé og - i beste fall - klarer å få til en trafikkreduksjon på 20 - 30 prosent med trafikkdempende tiltak, oppnår man bare to ting:

A) Trafikken vil øke tilsvarende på Hegnaveien-Ringveien med forskyvning til Lingelemveien og andre overbelastete, ulykkesutsatte boliggater som nå uheldigvis fungerer som innfartsveier til / fra Fokserød, Kullerød, Torp og E18 nord.

B) Den verdifulle bryggekanten vil for alltid være tapt for allmennheten hvis man ikke legger om veien. Etter tre-fire år vil sannsynligvis også gevinsten ved en begrenset trafikkreduksjon være «spist opp». (Til ettertanke: Hvordan vil et forslag om å legge Nedre Langgate i Tønsberg i en sving ned på bryggekanten bli mottatt..?).

Trivsel, ikke støy og eksos. Et overordnet mål må selvfølgelig være å få redusert samlet biltrafikk i og rundt sentrum. I dette ligger at fergetrafikkens belastning på sentrum/Brygga må vurderes: Vil vi virkelig fortsette å ha denne trafikken her? Uansett må inn- og utfartstrafikk kanaliseres mest mulig til Sandefjordsveien, og denne innfartsveien må rustes opp med mer effektive av-/påkjørsler i nordre del (Peder Bogens gt, Moveien, Ringveien spesielt).

Når det gjelder Carlsenkvartalet: Det går an å ha flere tanker i hodet samtidig her: Man kan både bygge ut kvartalet på en moderat, hensynsfull måte og samtidig legge veien lenger bak, over den tidligere trelasttomta. Her bør det også vurderes om man kan bygge over veien, helt eller delvis, i en form for 1.-etasje-tunnel. Et lokk over veien kan gi anslagsvis 500 - 700 kvadratmeter ekstra tomteareal. Inn- og utmunning fra lokket, høyde (cirka fire meter) og flomsikring kan riktignok gi noen utfordringer, men uansett bør dette utredes.

Og når man først skal se på alternative traséer for tilbaketrukket vei: Veibredde - og kostnader for ny trasé kan reduseres vesentlig ved å skille trasé for biler fra traséer for syklister/gående. Myke trafikanter kan med fordel få sine traséer integrert i et grønt, trafikksikkert bryggeområde.

Sandefjord har nå en unik mulighet til å utvikle arealet til byens mest attraktive, sjønære fellesområde. Denne muligheten må ikke skusles bort: Vi må få støy og eksos bort fra bryggekanten! Plassen nærmest sjøen skal være for mennesker, ikke for biler! Og utformingen av området må skje etter en grundig planprosess som omhandler hele denne viktige sjøfronten med tilhørende sentrumsnær bebyggelse.

Kommentarer til denne saken