Mange vil huske «stormen» man hadde før forrige kommunevalg om reguleringsforslag som da ble fremlagt. Det endte med at politikerne snudde i høringsprosessen som fulgte etter førstegangsbehandlingen, som fant sted i Utvalget for Miljø og Plansaker. Som utbygger måtte vi da kaste kortene og begynne fra start.

Med denne bakgrunnen valgte politikerne et nytt løp der de viktigste premissene skulle fastlegges på forhånd. Dette ble gjort for å skape mer forutsigbarhet.

Dette har kommunestyret vedtatt:

Premissene ble da endelig behandlet i kommunestyret som er kommunens høyeste organ. Etter en debatt ble det flertallsbeslutning med følgende hovedpremisser (mindre vesentlige detaljer er utelatt):

1. Hovedtrekkene i mulighetsstudien for sjøfronten utarbeidet av Civitas Dyrvik arkitekter, datert 20/5-17, legges til grunn for videre utvikling og regulering av Carlsenkvartalet.

2. Byggehøydene skal følge kommunestyrets vedtak av 28/4- 2016 i behandling av byggehøyder i sentrum. Det bør legges opp til en kombinasjon mellom bolig og næring der bebyggelsen mot sjøfronten bør inneholde publikumsvennlig næringsvirksomhet, som for eksempel restauranter. Siktlinjer for bakenforliggende bebyggelse skal ivaretas.

3. Før igangsettelse av reguleringsarbeid skal kommunen avholde felles dialogmøter med berørte parter.

Dette ble vedtatt av kommunestyret med 30 mot 15 stemmer.

Civitas Dyrvik-studien innebærer at fylkesveien blir liggende foran bebyggelsen.

Et konkret forslag til utforming ble behandlet og godkjent i hovedutvalg for miljø- og plansaker og i formannskapet.

Bedre utforming

Bakgrunnen for at vi nå har fremmet en forespørselssak er at vi mener å ha funnet en mye bedre utforming av prosjektet enn det som ble behandlet og godkjent. Denne nye utformingen tilfredsstiller etter vårt syn de vedtatte premisser på en mye bedre måte enn det forrige forslaget.

I tiden som har gått etter dette vedtaket har vi i utviklingsprosessen hatt flere møter med «Sjøfrontgruppa», lyttet til innspillene og hensyntatt mange av deres ønsker.

Det er vår oppfatning at det prosjektet vi nå har lagt frem, tilfredsstiller alle disse premissene så langt det lar seg gjøre.

Debatt med endrede premisser

Den debatten som fortsatt pågår, dreier seg primært om å endre de premissene som allerede er vedtatt av kommunestyret. Noen ønsker å anlegge bryggetorg, noen hevder at det gamle forkastede forslaget var bedre, noen ønsker å flytte fylkesveien og noen mener faktisk at strandsonen krymper når veien ikke flyttes.

Alle står fritt til å mene hva de vil, og uttrykke dette. Likevel er det slik at premissene allerede er vedtatt av kommunestyret, og det er inngått en avtale med oss på de samme premisser.

Avtaler er til for å holdes

Det hersker da ingen tvil om at en slik avtale ikke kan brytes uten konsekvenser.

Det normale i forretningslivet er at en avtale er bindende, og at et vedtak ikke uten videre kan omgjøres uten konsekvenser. Dette gjelder også i avtaler som kommunen inngår.

Derfor burde vi nå ha fokus på å gjøre Carlsenkvartalet best mulig for alle parter, basert på de premisser som allerede er vedtatt og avtalefestet.