Den internasjonale kampanjen for å forby atomvåpen (ICAN) har jobbet målrettet fram mot traktaten som forbyr atomvåpen som ble vedtatt i FN i juli 2017, og kampanjen ble også belønnet med Nobels fredspris for denne innsatsen. Det betyr ikke at vi har kommet i mål. ICANs viktigste oppgave framover er å få så mange stater som mulig til å signere og ratifisere traktaten. Når 50 land har ratifisert, gjelder traktaten som internasjonal rett. Så langt har 57 land signert og 5 land ratifisert avtalen. Antallet vil øke utover i 2018.

Norge er ikke blant landene som så langt har støttet forbudstraktaten. Norge boikottet forhandlingene om et atomvåpenforbud i FN. Regjeringen mener at norsk tilslutning til traktaten vil være i konflikt med vårt NATO-medlemskap, og ønsker derfor ikke å signere eller ratifisere traktaten som et flertall av verdens stater har vedtatt.

Et flertall på Stortinget mener imidlertid at disse spørsmålene ikke er godt nok belyst, og vedtok i februar at regjeringen må utrede nærmere hvilke konsekvenser FNs forbudstraktat vil ha for Norge. Utredningen skal legges fram i løpet av 2018, og vi håper selvfølgelig at prosessen ender med at våre folkevalgte sier at Norge vil slutte seg til traktaten.

Vi er enige med Vassdal i at vi ikke kan sitte passive og vente på informasjonen regjeringen legger fram. En viktig oppgave for ICAN Norge nå, blir å bidra til en god diskusjon om disse temaene. Utredningen som regjeringen skal legge fram, må suppleres med uavhengig forskning om temaet. De neste månedene ønsker vi å produsere ny kunnskap om blant annet NATO-staters handlingsrom og mulige skritt i en prosess som leder fram mot norsk tilslutning til avtalen. I den forbindelse trengs det midler, og en av måtene støttespillere kan bidra på, er å bli med på en kronerulling for forskning om temaet. Vi tror, som Vassdal, at vi har bred støtte i befolkningen, og ønsker å få mange til å engasjere seg i tematikken. Vi planlegger seminarer og offentlig diskusjon om Norges forhold til atomvåpenforbudet, og håper vi klarer å nå ut bredt.

Vi fortsetter også å legge press på stater for å intensivere arbeidet med ikke-spredning og nedrustning av kjernefysiske våpen. Sammen med en rekke sivilsamfunnsorganisasjoner fra andre land, vil organisasjoner fra Norge være til stede på forhandlinger om oppfølging av FNs ikkespredningsavtale i Genève i april-mai, og vil også der jobbe aktivt opp mot statene for å få fart på arbeidet med å avskaffe og forby atomvåpen.

At vi er flere som jobber sammen om disse temaene, er avgjørende for å lykkes. ICANs suksess ligger nettopp i å skape brede allianser av organisasjoner, partier og fagfolk som jobber koordinert og samarbeider om å nå felles mål. Vassdals organisasjon Nei til atomvåpen er en av de viktige partnerorganisasjonene i ICAN Norge.

Atomtrusselen er dessverre større enn på lenge, og vi trenger alle gode krefter med på laget for å bekjempe den. ICAN skal sørge for å ta initiativ og involvere flere, og ser fram til å fortsette vår felles kamp for en atomvåpenfri verden.