Plan- og utbyggingsutvalget behandlet to viktige plansaker i sitt møte 21. oktober i år.

Den ene saken, sak 115/15 «Planvurdering av konsekvensene ved økte byggehøyder i sentrum - anbefaling», ble utsatt. Noe av begrunnelsen for å utsette saken, var at de nyvalgte politikerne skulle få anledning til å behandle en så viktig sak. Dette virker som en fornuftig begrunnelse for utsettelsesvedtaket.

Den andre saken, sak 117/15 «Forslag til reguleringsplan for Storgata, Rådhusgata, Museumsgata, Peter Grøns gate. Gnr. 173/133 m.fl.», tidligere ofte omtalt som Linaaekvartalet, ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn. Flertallet i utvalget gikk i denne saken blant annet inn for å avvise rådmannens forslag om å redusere byggehøydene med utgangspunkt i sak 115/17 om byggehøyder i sentrum.

Reguleringsforslaget legger også opp til at all bebyggelse innenfor kvartalet kan fjernes dersom eierne måtte ønske det. Dette innebærer at to bygninger registrert i Bevaringsplakaten, bygningen i «Pølsesvingen» og Rådhusgata 8, kan rives og forsvinne fra bybildet dersom planen vedtas av bystyret. Begge bygningene har stor og middels status ut fra Bevaringsplakatens vernekriterier.

Vedtaket om å legge ut reguleringsforslaget til offentlig ettersyn signaliserer at dersom det ikke kommer nye vesentlige opplysninger under høringen, vil planen i sin nåværende form bli anbefalt vedtatt av bystyret.

Ved at plan- og utbyggingsutvalget vedtar at de går inn for en reguleringsplan før de har avklart de overordnende prinsipielle spørsmålene (Byggehøyder i sentrum og Befaringsplakaten) de selv ønsker å få utredet, legges det igjen opp til en «bit for bit» planlegging.

Det politiske flertall i Sandefjord har over år utviklet en kultur for å imøtekomme større utbyggingsprosjekter gjennom dispensasjoner fra gjeldende planer, eller ved å endre dem uten å ha overordnede avklaringer for ønsket sentrumsutvikling.

Med tanke på allerede varslede planer for nye prosjekter i sentrum, vil en videreføring av slik «politisk praktisering» lett føre til at Sandefjord sentrums historiske særpreg over tid går tapt dersom man ikke først tar de overordnede avklaringer i bystyret.

Foreningen Gamle Sandefjord etterlyser derfor en politisk vilje til først å behandle og avklare sentrale og prinsipielle byutviklingsspørsmål politikerne selv har vedtatt å få utredet, før de gjør enkeltvedtak om reguleringsplaner i sentrum.

La våre nyvalgte politikere få anledning til å bli kjent med de konsekvenser tilfeldige og uheldige planvedtak kan føre til. Det vil være både klokt og vise politisk ansvarlighet ved å utsette den videre behandling av reguleringsplanen for Linaaekvartalet til prinsippsakene Byggehøyder i sentrum og den reviderte Bevaringsplakaten er ferdigbehandlet.