Allerede i 2013 tok vi som grunneiere initiativ til et møte med alle grunneiere i vårt kvartal. Møtet ble avholdt på rådhuset med teknisk etat. De med utbyggingspotensial fikk tilbud om å bli med i en videre reguleringsprosess. Slik vi oppfattet denne dialogen forelå det ikke et interessefellesskap i å samordne en videre utbygging på tvers av tomtegrensene. 

Dette ble bekreftet på nytt overfor Hjertnes Eiendom i 2015 da de tok en fornyet runde overfor våre naboer. Da Hjertnes Eiendom varslet oppstart av regulering, stadfestet kommunen og planutvalget at arbeidet kunne igangsettes uten at hele kvartalet ble inkludert.

Den eneste naboen som har rettet skriftlige innsigelser så langt er Henrik Kulms. Nå har planutvalget valgt å sende forslag til detaljregulering på høring, og sett forbi anklagen fra Henrik Kulms. Med god grunn.

Samtlige av de utspill Henrik Kulms nå kommer med i Sandefjords Blad, er allerede nøye vurdert – og er ikke nytt. Gjennom hele 2017 valgte Hjertnes Eiendom å investere betydelige ressurser i å vurdere konkrete forslag som involverte samarbeid mellom oss og Henrik Kulms.

Blant annet er det Hjertnes Eiendom som har utarbeidet og betalt for tegningen som Kulms viser til som sitt eget forslag. Vi opplever nå at Kulms forsøker å forlede opinionen til å tro at vi ikke har vært interessert i en dialog, og at det foreligger mange alternative løsninger som ikke skal ha blitt vurdert. Det stemmer enkelt sagt ikke.

Henrik Kulms har vært flink til å bygge ut sin eiendom. Den har en utnyttelsesgrad som er maksimal. Det bemerkelsesverdige er at bygningene hans er blitt en realitet uten én eneste reguleringsplan. Reguleringsplan er offentlighetens virkemiddel for å sikre helhetlig utvikling. Det står derfor ikke til troende at den samme mannen nå plutselig skulle bli opptatt av helhetlig utvikling for kvartalet han er en del av, når han i egne prosjekter har gått snarveien utenom.

Hjertnes Eiendom har kjørt den grundigste offentlige prosessen en utbygger kan gjøre gjennom å detaljregulere før selve byggesaken. Nettopp for at tiltaket kan ses i sammenheng i et større perspektiv, og hvor naboer og interessenter kan komme med innspill. Anklagene fra Kulms faller på sin egen urimelighet.

Rådmannen innstilte negativt av grunner som høyde og hensyn til kulturmiljøet ved Sandar kirke. Begge deler kommer som en overraskelse, og vi etterlyser større grad av forutsigbarhet i planprosessene.

I sentrum har rådmannen selv innstilt positivt på syv etasjer i Linaaekvartalet for fire tårnhus, som til sammen har det doble fotavtrykket som det punkthuset som er foreslått på vår eiendom. Men i vår sak har han konkludert motsatt, uten at det er opplagte forskjeller i øvrige kotehøyder eller synlighet fra gatemiljø. Vi er glad for at planutvalget nå har sendt et tydelig signal om at også vårt reguleringsforslag er i tråd med anbefalingene om høyder og skala i Sandefjord sentrum.

I spørsmålet om hensynssonen Sandar kirke har rådmannen selv tegnet en avgrensning for hvor hensynssonen stopper. Det fremkommer klart av relevant lovverk at det er kun tiltak innenfor hensynssonen som blir rammet av de forhold hensynssonen skal ivareta. Vår eiendom ligger utenfor.

Det oppleves derfor urimelig at rådmannen strekker sitt skjønn lenger enn han har grunnlag for.

Bystyret vedtok da de behandlet rapporten om byggehøyder i sentrum, at i reguleringsforslag som for Chr Hvidts Plass 3 (med delvis kvartalsutbygging) skal det anlegges et byutviklingsperspektiv. Vi savner rådmannens avveininger på forhold som levedyktig sentrumshandel, flere sentrumsnære boliger og økt bebyggelse rundt kollektive knutepunkt. Bærekraftsmålene skal som kjent spille en større rolle i kommuneplanen.

Nå er vi klare for høringsrunde. Vi har tillit til at det endelige utfallet vil være som et resultat av en grundig og god prosess, der alle har fått mulighet til å komme med sine innspill etter demokratiske spilleregler.