FGS engasjerte arkitekt MNAL Alv Skogstad Aamo til å vurdere den foreslåtte utbyggingen i bakerikvartalet. Hjertnes Eiendom (HE) har også deltatt på åpent møte i FGS’ regi for å redegjøre og motta innspill fra foreningens medlemmer. Alt dette medførte en rekke tilpasninger i det planlagte bygget.

Kanskje Bjerke bedre oppnår sine mål ved å melde overgang til FGS?

Dersom Bjerke hadde lest gjennom sakens dokumenter, ville han sett at han fremfører grunnløse anklager om at prosjektet mangler kvartalsplan. Han ville også sett at utbygger har tatt hensyn til en rekke anbefalinger og forslag.

Alle ønsker helhetlig byutvikling, også vi. Allerede i 2013 tok vi initiativ til en felles dialog med alle grunneierne i vårt kvartal, der også den gang teknisk sjef Hans Øvrum, bygningssjef Sindre Væren Rørby og overarkitekt Tone Refsahl ble involvert.

Målet var å avklare om det var tilstrekkelig grunnlag for å få til en helhetlig kvartalsplan, og tidlig innarbeide eventuelle innspill fra kommunens side.

 

Nå når det endelige reguleringsforslaget blir presentert i avisen, er det etter en lengre prosess der mange forskjellige alternativer er blitt vurdert. Det er ikke slik Bjerke forsøker å gi inntrykk av, et lemfeldig og planløst forslag som ligger på bordet. Det er et resultat av møysommelig arbeid, med modellering av en rekke utbyggingsalternativer, der både høyde-, sol og skyggediagram er utarbeidet og vurdert.

Alt dette er godt dokumentert i forslaget til reguleringsplan, åpent tilgjengelig på kommunens nettsider for dem som har et reelt ønske om å sette seg inn i saken.

Selv om ikke alle eiendommer og grunneiere i bakerikvartalet er med i den foreslåtte reguleringsplanen, har HE nedlagt ressurser i å utforme en tenkt videre utbygging av kvartalet med tilhørende illustrasjoner. Disse viser at det foreslåtte prosjektet fint kan passe inn i en videre utbygging der kvartalet får et indre gårdsrom med gode kvaliteter, med siktlinjer som støtter opp om sentrumskjernens mosaikk- og kvartalsstruktur, og hvor Hvidts Plass opprettholdes som et åpent og solfylt, offentlig rom.

Dermed er forslaget også i tråd med bystyrets vedtak 28.04.16 da de behandlet Dark Arkitekter sin rapport om høyder i sentrum. Bystyret vedtok at det for større kvartaler kan vurderes noe høyere punkthus enn 5+1 etasjer i indre gårdsrom, så lenge det blant annet ivaretar solforhold i offentlige rom. Men heller ikke dette vedtaket ser Bjerke ut til å ha fått med seg.

Den foreslåtte utbyggingen av bakerikvartalet finner også sin støtte i Asplan Viak sin vurdering av kvartalet som et overgangskvartal mellom sentrumskjernen, og stasjonsområdet som et transformasjonsområde. Dark Arkitekter ser bort ifra denne muligheten i sin grensedragning av sentrumskjernen, og har heller ikke gjort en konkret vurdering av bakerikvartalets utviklingspotensial. En slik vurdering foreligger først nå, etter flere års arbeid.

Dersom kommunen skal gjøre alvor av å lage kommuneplan etter FNs bærekraftsprinsipper, er kvartalets nærhet til trafikknutepunkt med buss og tog et stort argument for en moderat byggehøyde på 8 etasjer i de nordlige deler av kvartalet.

Men det er klart. 8 etasjer er 8 etasjer. Det er vel ikke annet å forvente at har man fobi mot alt over 3 etasjer, så er man imot en bykjerne som ikke ligner Bjerggata.

Og det er kanskje en slik fobi som gjør at Bjerke tegner skremselsbilder av 11 etasjer i sine debattinnlegg, selv om forslag til reguleringsplan inneholder kun 8 etasjer.