Vi vet for det første at mange elever i ungdomsskolen allerede opplever et enormt prestasjonspress. Et offentlig utvalg ledet av Øystein Djupedal la for et år siden fram en rapport som blant annet viste til at ungdom i større grad enn før føler seg utilstrekkelige. Mange opplever at de har for mye å gjøre og at presset i hverdagen er for stort, og fire av ti jenter forteller at de ofte er skuffet over seg selv.

Denne utviklingen har skjedd samtidig som det har blitt stadig mer fokus på elevenes faglige prestasjoner, og barn og ungdom testes og vurderes mer enn før. To ekstra eksamener for alle elever i 10. klasse vil ikke føre til at elevene lærer mer, men det vil bidra til enda mer press og prestasjonsjag i ungdomsskolen.

Forslaget er også dårlig, fordi eksamenskarakterer vil utgjøre en større del av elevenes vitnemål, mens standpunktkarakterer vil bety mindre. Standpunkt er en vurdering av elevens innsats og resultater over tid, og dette er en vurderingsform som egner seg godt for å si noe om elevenes kompetanse. I tillegg vil eksamen i både norsk, engelsk og matte føre til at disse fagene får enda større oppmerksomhet enn de gjør i dag. Dette kan gå på bekostning av andre viktige skolefag, som historie, samfunnsfag og praktiske og estetiske fag. Men skolen har et bredt samfunnsoppdrag, og elevene skal tilegne seg en kompetanse i grunnskolen som favner langt videre enn fagspesifikke kunnskaper i basisfagene. Da må vi være forsiktige med å styre mot en utvikling som gjør skolen smalere.

Kunnskapsministeren vil ivareta skolens brede samfunnsoppdrag ved å gjennomgå den generelle delen av skolens læreplan, og blant annet tydeliggjøre at sosial kompetanse skal vektlegges i undervisningen. Det er vel og bra, men det hjelper lite med gode formuleringer i en overordnet plan, når det samtidig legges opp til mer testing og mer fokus på basisfagene i skolehverdagen.

Til slutt er det underlig at kunnskapsministeren mener flere eksamener er fornuftig bruk av penger. To ekstra eksamener til alle tiendeklassinger, har en prislapp på godt over 60 millioner kroner i året. Skolepolitikere fra Høyre og Frp understreker stadig at vi må bruke pengene i skolen på tiltak som vi vet vil bidra til å styrke elevenes læring, men det finnes ingen forskning som viser at mer testing og flere eksamener vil føre til at elevene lærer mer. Derfor bør kunnskapsministeren spare disse pengene, og heller bruke de på viktigere tiltak i skolen.