Det er ingenting som tyder på at Jotun ved inngåelse av avtale med Fjord Line om overdragelse av Vindaltomten har vurdert sitt samfunnsansvar

VINDAL: Hvis Jotun mente alvor med sitt samfunnsansvar, kunne malingfabrikken vært flyttet til et egnet område i nærheten av E18, og Vindaltomten solgt til utvikling av boliger og rekreasjonsområder, skriver Håkon Riisberg Paulsen. FOTO: JAN ROALDSET

VINDAL: Hvis Jotun mente alvor med sitt samfunnsansvar, kunne malingfabrikken vært flyttet til et egnet område i nærheten av E18, og Vindaltomten solgt til utvikling av boliger og rekreasjonsområder, skriver Håkon Riisberg Paulsen. FOTO: JAN ROALDSET

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Jotuns og Fjord Lines planer om ferjeterminal på Vindal viser at begrepet «bedrifters samfunnsansvar» fortsatt gjør seg best i festtaler.

DEL

Meninger«Bedrifters samfunnsansvar» kan ifølge Wikipedia defineres som «bedriftens integrasjon av sosiale og miljømessige hensyn i sin daglige drift på frivillig basis, utover det å overholde eksisterende lover og regler i det landet man opererer».

Selskapers primære funksjon er å skape økonomisk overskudd for eierne. Når selskapers drift og disposisjoner får inngripende konsekvenser for andre enn bedriften selv, aktualiseres spørsmålet om samfunnsansvar.

Regjeringen har utarbeidet en egen stortingsmelding (Nr. 10 2008-2009) for formålet, og mange bedrifter benytter det stadig økende kravet om samfunnsansvar som en strategi for å holde seg på god fot med nærområdet.

Utøves det med kløkt og under tillit, kan det til og med gi positive utslag på bunnlinja.

Det er ingenting som tyder på at Jotun ved inngåelse av avtale med Fjord Line om overdragelse av Vindaltomten har vurdert sitt samfunnsansvar, herunder de sosiale og miljømessige konsekvensene for nærområdet. Nærområdet vi snakker om, er i snever forstand traseen Kilen-Vesterøyveien-Industriveien – et område som direkte berører flere skoler og idrettsanlegg og et stort (og økende) antall husstander.

Utvider man definisjonen av nærområdet, kan legges til Framnesveien/Veløyveien og Varden/Ormestad-området, siden mange ferjepassasjerer og fastboende nok vil velge andre ruter som følge av trafikkbelastningen på hovedtraseen.

Videre vil Kilgata, Hegnaveien og Ringveien bli berørt av sterk økning i trafikken, med tilsvarende utvidelse av antall skoler, rekreasjonsområder og husstander som vil omfattes. Kilgata er allerede i dag en flaskehals, Hegnaveien har 40 km fartsgrense og fartshumper. For Ringveien, som er ment som trafikkåre til/fra sentrum og nærområdene rundt, er det usikkert om den i det hele tatt er dimensjonert til å kunne ta unna økningen i trafikken som vil følge av en ferjeterminal.

Jotun har i sin eneste uttalelse så langt i saken (SB 28.06.2018) vist til at ferjen vil kunne redusere tungtrafikken med 2–4 av totalt ca. 45 biler daglig. Dette utgjør i utgangspunktet ikke en merkbar forskjell, og når selskapet ser for seg årlig salgsvekst på 2-5%, vil reduksjonen uansett være spist opp før ferjeterminalen i det hele tatt åpner, dersom dette blir i 2025.

Når Jotun blir spurt om trafikkproblemene som uunngåelig vil oppstå, er svaret at de har tiltro til at kommunen og fylkeskommunen utreder dette, uten å uttale seg om hvem som eventuelt skal bære de økonomiske kostnadene som nødvendigvis blir betydelige. Og ikke med et ord omtales de som vil måtte bære kostnadene knyttet til økt støy, utslipp, ulykkesrisiko og dårligere atkomst til sitt eget boområde, med tilhørende reduksjon av trivsel og i verdien av sine eiendommer.

Jotun forsøker videre å «pynte brura» ved å vise til at avtalen innebærer opprydding i avfallsdeponiene på tomten. Det er oppsiktsvekkende at Jotun tydeligvis ikke har vurdert sanering av sitt eget avfallsdeponi i strandsonen, uavhengig av en tomteoverdragelse, som må antas å være svært økonomisk gunstig for dem.

Hvis Jotun mente alvor med sitt samfunnsansvar, kunne malingfabrikken vært flyttet til et egnet område i nærheten av E18, og Vindaltomten solgt til utvikling av boliger og rekreasjonsområder.

Med en slik beliggenhet er jeg sikker på at interessentene ville stå i kø, og kanskje en slik utøvelse av samfunnsansvaret til og med ville gi positivt utslag på bunnlinja.

Inntil videre er det imidlertid ingenting som tyder på at byens største private arbeidsgiver har tatt andre hensyn enn de rent kortsiktige og økonomiske. Det er beklagelig.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags