Det er fullt mulig å anlegge en liten, intim bypark på det tomteområdet der kommunens adminstrasjon foreslår å bygge Forsmann 3.

Parker er viktige i byer. De bidrar til det estetiske inntrykk. De gir mulighet til rekreasjon og avkobling. De bidrar til bedre luft. De gir en positiv helseeffekt. Parker kan danne gode rammer for fellesskapet i byen. De kan, totalt sett, være økonomisk lønnsomme.

Miljødirektoratet påpeker at parker bidrar til: Biologisk mangfold, Rensing av vann og jord, Forbedret luftkvalitet, CO2-opptak (og -lagring), Pollinering/frøspredning, Rekreasjon, Mental og fysisk helse og til Estetiske verdier. Miljøverndepartementet har konkludert:

• Rekreasjon og grønne lunger hjelper til med å bygge sterke samfunn, nærmiljøer og familier.

• Rekreasjon reduserer helseutgifter, sosialutgifter og politi-/strafferettsutgifter.

• Rekreasjon og grønne lunger genererer økonomisk utvikling i lokalsamfunnet

• Parker og naturområder er viktige for økologiske opplevelser.

Også en park på denne størrelse kan lages slik at den gir gode naturopplevelser. Naturopplevelser kan ha en sterk positiv effekt på trivsel og helse.

Selv om dette blir en liten park, er den likevel stor nok til å være både en opplevelsespark, en aktivitetspark og et møteområde. Eksempler på områder for forskjellig bruk er: Flere bord med benker, En boccia-bane, En plen for krokett og andre spill, og for barn: Lekeapparater som sklie, huske, vipper, klatrestativ og sandkasse. Forsmannparken bør lages slik at den også inneholder en stor og fin sansehave. Barn kan ha stor glede av sansehaver. Det er vel dokumentert at sansehaver er verdifulle for demente.

Sandefjord bykjerne har i hovedsak de samme parker som før Sandefjord ble slått sammen med Sandar i 1968. Byutviklingen har ført til at det i dag står hus der det tidligere var hager. Dette har ført til at det er færre grønne lunger. Noe som også påvirker luftkvaliteten i bykjernen.

Det er ikke mange andre områder i de sentrale deler av Sandefjord som gir tilsvarende muligheter. Området gir en unik mulighet til å lage et foregangsanlegg av en grønn bylunge.

Nærhet til parker og grøntområder er viktig og avgjørende for hvor ofte de blir brukt. De eldre beboere i Forsmann 1, Forsmann 2 og Stockflethsgate 26 trenger også utendørs opplevelser og aktiviteter. Forsmannparken vil sammen med Forsmann 1 og 2, gjøre Forsmannsenteret til foregangsanlegg for eldre, samtidig som det kan bli et foregangsanlegg som lokal bypark.

Sandefjord har nå to muligheter: Forsmann 3 er å bygge eldreboliger i en bakgård og stappe flest mulig eldre inn på et minst mulig område. Forsmannparken er å gi økt livskvalitet til eldre og andre innbyggere som lever i området.