Fortidsminneforeningen i Vestfold er kjent med reguleringsplanen for Forsmannsenteret, og har følgende uttalelse i et åpent brev til Sandefjord kommune:

Hensikten med reguleringsarbeidet er i følge teksten blant annet å legge til rette for bygging av omsorgsleiligheter. - Fortidsminneforeningen er innforstått med at dette er viktige formål for Sandefjord kommune å ivareta, og at det er naturlig å knytte nye boliger til det allerede eksisterende tilbudet på Forsmannsenteret.

Men det foreliggende forslaget innbærer så vidt vi kan se av de foreløpige skisser – og også etter det vi har fått opplyst på bygnings- og arealplankontoret - at man skal rive Landstadsgate 5 for å gi plass til den nye bygningskroppen, som da blir å føre helt fram til Landstadsgate.

Imidlertid uttaler Bygge- og vedlikeholdssjef Øyvind Antonsen til Sandefjords Blad onsdag 27. juli at «det er ikke planlagt riving av andre hus enn det tidligere VVS- huset innerst i Stockfleths gate», og videre at «det er ikke nødvendig å rive mer i forbindelse med Forsmann». - Her er det følgelig ikke godt å vite hva vi som verneforening skal forholde oss til. Vi velger imidlertid å innta en «worst case» holdning til utbyggingen, dvs at Landstadsgate 5 omfattes av rivingsplanene, inntil annet blir bekreftet.

En eventuell riving av Landstadsgate 5, og nybygg plassert slik den foreløpige skissen innebærer, vil Fortidsminneforeningen i Vestfold anse som svært uheldig, av flere grunner.

1. Landstadsgate 5 er en del av en sammenhengende trehusrekke med fasade til Landstadsgate. Å rive denne vil lett kunne bli første ledd i en bit for bit sanering av den gjenværende trehusbebyggelsen, ikke bare i Landstadsgate men også i hele denne delen av Nybyen.

2. Bygningen er i følge Sefrakregisteret et laftet 1 ½ hus, hvor tomten ble utskilt i 1843. Dette er som kjent året før Sandefjord fikk bystatus. Eiendommen er således like gammel som byen selv, og siden bygningen i registeret er oppgitt til å være fra ca midten av 1800tallet, er den selvsagt verneverdig.

I stedet for å rive denne bygningen foreslår vi at man ser på den som en verdifull ressurs i den framtidige bruken av arealene man har til rådighet, for eksempel ved å redusere noe på lengden av nybygget og la Landstadsgate 5 få stå. Huset kan så settes i stand til felles bruk for beboerne på senteret, noe som igjen vil kunne redusere institusjonspreget, og derved bidra til økt trivsel og tilhørighet for beboerne. Eldre mennesker er ofte historisk interessert, og vil utvilsomt finne glede i å oppleve et gammelt verneverdig miljø i sin umiddelbare nærhet.

3. Vi er likeledes bekymret for framtida for nabobygningen Landstadsgate 7. Denne bygningen ligger svært nær Landstadsgate 5, og etter illustrasjonen å dømme vil eier her få nybygget nærmest brutalt tett innpå seg, noe som utvilsomt og i betydelig grad vil forringe bokvaliteten, og kanskje på sikt føre til fraflytting.

Fortidsminneforeningen er også bekymret for virkningen av den nye boligblokka på bebyggelsen i Sverresgate. Vi har registrert at det i de senere år har vært flere tomme leiligheter og hus i denne enveiskjørte gata, noe vi anser som svært uheldig. Ei større boligblokk øst og nord for denne gata vil vel neppe gjøre den mer attraktiv som boliggate.

En del enkle trafikktiltak i denne gata vil imidlertid kunne motvirke en slik utvikling. For eksempel kunne man gjøre den til gågate, lede trafikken til Landstads gate via den langt bredere Dronningens gate, og legge tilbake brolegningen som i sin tid var her. Dette ville i sum være tiltak som på sikt ville kunne høyne kvaliteten på hele dette området.