Foreningen Gamle Sandefjord støtter kommunens initiativ for å legge til rette for flere omsorgsboliger. Det er også utvilsomt fornuftig blant annet å se på mulighetene for å videreutvikle botilbudet i tilknytning til Forsmannsenteret.

Det planlagte utbyggingsområdet for Forsmann 3 vil få konsekvenser for all bevaringsverdig boligbebyggelse som grenser inntil, eller ligger innenfor det varslede planområdet.

ASAS Arkitektur AS har på vegne av Sandefjord kommune samtidig med varselet, presentert en illustrasjon på hvordan kommunen kan tenke seg ny bebyggelse i form av en fire etasjer høy blokk fra Stockflethsgate til Landstadsgate. Dersom dette skal være utgangspunkt for det videre reguleringsarbeidet, er det åpenbart at bokvaliteten for tilgrensende bevaringsverdig bebyggelse blir sterkt berørt.

Foreningen Gamle Sandefjord støtter også uttalelsen fra Vestfold fylkeskommune der de skriver følgende: «Det er problematisk for kommunen å kreve at andre/private skal ta vare på eldre bygninger, når man selv river bygninger regulert til bevaring. Kommunen mister da sin legitimitet i denne type saker.» Ekstra uheldig blir det når kommunen velger en avgrensning av planområdet som ikke tar opp følgene for bebyggelsen mot Sverres gate.

I Sandefjord Blad uttaler bygge- og vedlikeholdssjefen i kommunen at de arbeider med prosjektet som om det allerede er vedtatt, men er forberedt på å gjøre endringer dersom det skulle komme innvendinger.

«Vi tar en sjanse i forhold til hvis det skulle bli forandringer. Vi må gjøre endringer dersom det skulle bli nødvendig. Innvendinger og uttalelser vil bli tatt til etterretning, forklarer han.»

Hele intervjuet signaliserer at mye er allerede avgjort fra kommunens side. Det er derfor grunn til å frykte at planprosessen bare betraktes som en lovpålagt oppgave som må gjennomføres. Når det er kommunen som selv er byggherre, er det ekstra viktig at det gjennomføres troverdige prosesser hvor det legges til rette for reel medvirkning.

Foreningen Gamle Sandefjord er klar over at denne uttalelsen lett vil bli møtt med at vi er imot eller ønsker å trenere det åpenbare behovet for raskt å kunne tilby flere omsorgsboliger. Dessverre er det likevel foreningens oppgave å være kritisk til for enkle og raske løsninger selv til gode formål når det går ut over viktige bykvaliteter.

Foreningen Gamle Sandefjord mener at en forsvarlig planprosess i dette området er å utvide planområdet til Sverres gate og å utarbeide et alternativ hvor det tas hensyn til det eksisterende bevaringsverdige bomiljøet.