Her bør vi ikke blande boliger og næring

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

For en del år siden var byutviklingen i stor grad styrt av markedskreftene. For å få en mer målrettet styring på byutviklingen og gi allmennheten større innflytelse i planprosessen har vi fått den Plan- og bygningslov vi har i dag. Når det gjelder utviklingen av den nye bydelen Framnæs/Langestrand, ser det ut som at grunneier, A/S Thor Dahl, vil mer ha en markedsstyrt utvikling enn utvikling basert på Plan- og bygningsloven. Her vil jeg peke på de konsekvenser dette kan få for sluttresultatet – det vil si den ferdig utbygde bydel.

DEL

Meninger

Først vil jeg ta for meg viktige valg med hensyn til å få en trivelig og funksjonell bydel. Jeg vil da starte med to grunnleggende forutsetninger: Å få etablert en sammenhengende promenade langs sjøfronten fra Gokstad Kystlag til Langestrand og å anlegge et rekreasjons- og aktivitetsområde langs promenaden ved sundet mellom utsikten ut Sandefjordfjorden i sør og piren i nord.

I dag er det ca. 3.000 personer innenfor det området som vil ha stor glede av både promenaden og et rekreasjons- og aktivitetsområde ved sundet. Utbyggingsmulighetene legger til rette for minst en økning av folketallet på 1.000 personer. På denne bakgrunn bør det ikke være tvil om at det vil være en stor tabbe å unnlate å etablere den nevnte promenade langs sjøfronten.

Mange slags aktiviteter

Når det gjelder behovet for og plasseringen av rekreasjons- og aktivitetsområdet, kan det sies mye. Dette er det området som blir mest besøkt i dag. Båttrafikken ut og inn av sundet er et trekkplaster. Det fiskes også her i makrellsesongen, og noen bader her. Jeg ser for meg en utvidelse av aktivitetene og ikke minst tilrettelegging for eldre og særskilt bevegelseshemmede. I det store og hele bør utviklingen av området ha et helsemessig formål. Det blir dermed et viktig element i boligområdets kvalitet. Dessuten må det være hyggeligere for båtfolket å møte en aktivitets- og rekreasjonspark enn bygninger.

Det at utbyggingsområdet omfatter både boliger og næringsbygg, er spesielt. Likeledes at grunneier mener markedsforholdene skal avgjøre fordelingen mellom boliger og næringsbygg og at arealdelen til kommuneplanen skal være grovmasket. Mange boligområder er lite trivelige nettopp på grunn næringsbygg i nabolaget, som ofte skyldes at markedskreftene har fått fritt spillerom. Skal denne bydelen bli et godt sted å bo, må boligbyggingen prioriteres og næringsbyggene være av typene aktiviteter og funksjoner som betjener lokalmiljøet. Ellers kan næringsbyggene lett bli et fremmedelement i boligområdet.

Må tilrettelegges for allmennheten

Jeg er glad for at kommunen i sitt forslag i arealdelen ved revisjon av kommuneplanen sier at det skal tilrettelegges for allmennheten langs sjøfronten fra Gokstad Kystlag til Langestrand. A/S Thor Dahl sier i denne sammenheng i et brev til kommunen at «vi kan ikke se at det finnes grunnlag for dette verken i vårt innspill til revisjonen av kommuneplanen eller i formannskapets vedtak».

Sterkest er imidlertid avslutningen i brevet der det sies: «På ovennevnte grunnlag forventer vi at ingen føringer angående vår sjøfront på Framnæs (eller for våre øvrige eiendommer med sjøfront) legges inn i kommuneplanens arealdel. At grunneier har liten forståelse for gjeldende lovverk er forståelig, men at formannskapet, med strandloven i ryggen, ikke ivaretar allmennhetens interesse i denne saken som er så grunnleggende viktig for mange, er merkelig.                                                                                                                                      

Ikke i samsvar med loven

A/S Thor Dahl bemerker også overfor kommunen at det er umulig å antyde hvor mange boliger som vil bli bygget på det aktuelle området. Det anføres at markedsforholdene vil bestemme dette. At disse alene skal bestemme dette, er ikke i samsvar med Plan- og bygningsloven. Det er også flere hensyn som skal tas når det gjelder utbyggingstakt, utnyttelsesgrad m.m.

Bakgrunnen for dette avisinnlegget er at jeg savner framtidsperspektiver og hovedgrep når det gjelder utviklingen av området som helhet. I stedet ser jeg, at i mangel av dette, kan utbygger og et politisk flertall ødelegge mulighetene for at dette kan bli en trivelig og funksjonell bydel. Det kan for eksempel være å starte med å bygge i deler av sjøfronten.

Jeg vil kalle det å gå baklengs inn i fremtiden.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags