Tilsynsordning for funksjonshemmede barn er tilbud til foreldre, for at barna og unge ivaretas etter ordinær skoletid, frem til foreldrene er ferdige på arbeid. I tidligere Andebu og Stokke kommuner har løsningen på denne problemstillingen ikke medført at foreldrene ble økonomisk belastet.

Det kan virke som gjeldende praksis i nye Sandefjord kommune er at man konsekvent legger seg på linja: ”det som gir kommunen minst økonomisk belastning” Denne tilsynsordningen er ikke lovregulert, men denne gruppen elever har svært mange andre rettigheter det ER lovregulert at de har krav på.

Foreldrene avlaster allerede kommunen i stor grad for de utgiftene man kunne hatt for å ivareta barna, og dette er det faktisk på tide at verdiskapningen de bidrar med blir synlig. Arbeiderpartiet vil innarbeide i vårt forslag til rammesak at denne tjenesten skal gis på lik linje som i gamle Stokke kommune. Vedtak om avlastning for foreldrene, og derav ingen egenbetaling. I hele den nye kommunen.

I intensjonen for sammenslåingen kan også finne at ”stordriftsfordelen av sammenslåingen skal føre til bedre tjenester for alle innbyggerne”. Likevel må man med den økonomiske politikken H/FrP/ KrF og Sp fører nå forvente at det motsatte skjer. For innbyggerne i gamle Stokke og Andebu blir dette nå svært så tydelig, når også praktisk bistand skal reduseres til ett minimum.

I tillegg provoseres brukerne av tilbudet og deres pårørende av at tjenestekontoret allerede FØR dette er politisk behandlet og vedtatt, endrer på eksisterende vedtak fra de tidligere kommunene. Dette er ikke den riktige veien å gå. Det er på tide å oppfylle intensjonene og velge det beste fra alle de tidligere kommunene. Det er på tide å se til gamle Andebu og gamle Stokke, og ta med det beste fra oss!

Det er på tide at harmoniseringen av tjenestene som ytes nå skal komme innbyggerne til fordel. .