«hensynet til landbruket (skal) tillegges avgjørende vekt i vurdering av områdene ….. Fylkeskommunen fraråder omdisponering av disse arealene.»

Utbygger har kommet med forslag om å flytte deler av matjorden til jordforbedrende tiltak. De forholder seg dermed ikke til nasjonale føringer fra regjeringen som ikke anbefaler å benytte ordningen i private utbyggingsprosjekter.

Noe av den beste matjorda vi har finner vi i Vestfold. Den har vært dyrket i tusenvis av år. Tenker vi matsikkerhet er det svært stort tap dersom vi omdisponerer jord i kystbeltet i Vestfold. Siden 1989 er jordbruksarealer tilsvarende 2444 fotballbaner omdisponert til annet formål her i Vestfold. Det er en utvikling som ikke kan fortsette.

Det hadde vært fullt mulig å bygge ut på Hunsrød uten å ta av matjorda, og utbyggerne kunne også enkelt lagt adkomst utenom eksisterende bomiljøer. Men dette koster penger og reduserer fortjenesten. Det er ikke overraskende at utbyggerne tenker slik, men det er bemerkelsesverdig at Høyre i Sandefjord setter anbefalinger fra egen regjering og Fylkeskommunen til side for å tekkes utbyggere foran hensynet til fellesskapet. Ekstra rart er det når Høyre enstemmig nå går inn for utbygging, mens de ved forrige behandling enstemmig gikk inn for å unngå bygging. Denne helomvendingen er det vanskelig å forstå for de fleste andre.

Venstre i Sandefjord har hele tiden gått mot nedbygging av dyrket mark både på Hunsrød og på Sørby/Virik. Det vil vi fortsette med og vi ønsker motstanderne lykke til i sin kamp for jordvernet.