Det er nødvendig å ha en streng innvandringspolitikk dersom vi skal beholde velferdsstaten, hvor innbyggerne får gode tjenester og hjelp når de trenger det.

Velferdsstaten i Norge er bygget opp på et spleiselag, og koster mye.

Det sier seg derfor selv at når det kommer mange innvandrere som lever på velferdsytelser, og i liten grad bidrar økonomisk til samfunnet, rakner til slutt den norske velferdsmodellen slik vi kjenner den i dag.

Fremskrittspartiet er opptatt av at Norge fortsatt skal ha et trygt velferdssamfunn, og vi må derfor begrense innvandringen kraftig.

Vi vet at mange med minoritetsbakgrunn som har bodd i Norge lenge, kan ikke språket og deltar ikke i arbeidslivet. Språk er nøkkelen til å delta i et samfunn og gjør det mulig å oppnå en ordinær yrkeskarrière. Fremskrittspartiet vil derfor nekte innvandrere velferdsytelser dersom de ikke har lært norsk innen fem år.

Det er også svært bekymringsfullt at en stor innvandring fra ikke-vestlige land kan føre til en nedbrytning og oppsplitting av vår kultur, tradisjoner og verdier.

Den norske kulturen er mer enn brunost og lusekofte. Det handler om våre friheter. Ytringsfrihet, religionsfrihet og likestilling. Vi skal møte nye kulturer med krav om å tilpasse seg det norske samfunnet. Ukultur som kvinnediskriminering, tvangsekteskap, omskjæring av jenter og æreskultur må bekjempes.

Det skal være klart at Fremskrittspartiet vil at Norge skal oppfylle sine internasjonale forpliktelser og ta imot kvoteflyktninger, men vi mener at flyktninger kan imidlertid best hjelpes i sine egne nærområder. Ved å hjelpe i nærområdene vil vi kunne gi hjelp og trygghet til langt flere mennesker.

Fremskrittspartiet i regjering har gjennomført en rekke tiltak for å gi Norge en kulturell og økonomisk bærekraftig innvandringspolitikk. Vi har blant annet satt krav om norsk- og samfunnskunnskap og tolv måneder selvforsørgelse for å få innvilget statsborgerskap.

I tillegg har vi satt rekord i antall utsendte ulovlige utlendinger, slik at de som ikke skal være her blir sendt ut. Vi har også fremmet forslag om å fjerne særfordeler enkelte flyktninger og innvandrere har i folketrygden, men dette forslaget ble nedstemt i Stortinget.

Det beviser at de andre partiene med blant annet AP og SP i spissen nok en gang stemmer imot forslag som vil bidra til en strengere innvandringspolitikk. Fremskrittspartiet er klare på at vi må ha en streng innvandringspolitikk, i motsetning til de andre partiene som setter Norges økonomiske og kulturelle bærekraft under press. Norge har nå den laveste asylinnvandringen siden 1997.

Tror du dette vil fortsette dersom Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre får regjeringsmakten?