Til politikere i Sandefjord kommune. 8.6.2016

Strekningen fra Stubb og rundt til Kilen er en flott strekning for byens innbyggere. Der kan de nyte sjøluften, utsikten og butikker og spisesteder. De kan sette seg ned på gresset ved Stubb eller en av benkene langs strekningen. Slike strekninger trenger vi flere av.

Strekningen fra Huvik til Magasinet, kunne vært en veldig koselig liten strekning, hvis man hadde satt opp benker og laget små grønne flekker, i stedet for å tillate parkeringsplasser som tar kystlinjen store deler av strekningen.

Det skaper et godt miljø og trivsel for innbyggerne og turister som vil rusle seg en tur langs kaier og sjøfronten. Ta et blikk til andre byer som for eksempel Tønsberg og Oslo, der legger de til rette for at kystlinjen skal være et trivelig sted for alle. Det er fullt mulig å bygge ut både boliger, næringsbygg og allikevel sørge for allmenn tilgjengelighet i trivelig miljø.

I Sandefjord har de gjort stikk motsatt flere steder.

Utbyggere har fått lov til å bygge ut sjøfronten med leiligheter og næringsbygg slik at publikum blir stengt ute. Dette er ikke positivt for innbyggerne i kommunen. Den gang Thorsholmen ble bygd skulle det være fri ferdsel ved sjøfronten. Men etter kort tid ble dette vedtatt lukket for allmennheten. Sjøhusene ved Vesterøyveien er et annet eksempel der allmennheten er utestengt i tillegg til flere næringsbygg som går helt ut til sjøkanten.

Det som nå er viktig for fremtidig trivsel og miljø i kommunen er at politikerne krever at all fremtidig næringsbebyggelse og boligbebyggelse ikke godkjennes med mindre allmennheten får fri tilgang til sjøfronten, og at sjøfronten i tillegg opparbeides til et trivelig sted å gå langs, med for eksempel grønne lunger og benker man kan benytte underveis fr å kunne nyte utsikten til sjøen, lukten og stemningen.

Ved videre utbygging fra piren på Framnæs og mot Langestrand ber jeg politikerne være våkne og kreve at alle skal kunne gå fritt og bruke sjøfronten til f.eks. fiske og rekreasjon. Sørg for at det som står i kontrakten med de som har kjøpt leiligheter i Byhus 2 og 3 med utbygger blir fulgt. Der står det ” I forbindelse med bygging av boliger vil kaiområdet (Kai 5) og piren bli rehabilitert og åpnet for allmennheten”. Da må man sørge for at næringsbygg ikke blir for stort med for eksempel stort takutspring mot sjøfronten og utforming som virker privatiserende.

I kommunens arealbruksplan har jeg hentet følgende tekstutdrag:

Ved utbygging må det stilles som krav at allmennheten har tilgang til sjøen gjennom hele området. Dette innebærer at det opparbeides en turtrasé langs sjøen. I tilknytning til denne traséen anlegges det større og mindre grønne plasser og torg til bruk både for områdets beboere og allmennheten. Platået bak verftsområdet er et naturelement som har spesiell verdi fordi det herfra er fantastisk utsikt ut fjorden. Det må sikres adkomst hit både fra det interne vegsystemet, og fra turtraséen langs sjøen.

Mellom næringsbygningene og Langstrand båtforening finnes det i dag en badestrand. Med befolkningsøkningen som er et resultat av den forventede utbyggingen, bør denne stranden utvides.

Utviklingen av Framnesområdet vil bli et av Sandefjords største utbyggingsprosjekter i nærmeste framtid. Utfordringen blir å skape en harmonisk helhet mellom næring og bolig. Det er gode muligheter til å lage en attraktiv turtrasé på strekningen uten store interessekonflikter. Det er likevel viktig å legge føringer for utviklingen av området på et overordnet nivå, slik at muligheten til gjennomføring av traséen ikke blir hindret. Dette gjelder særlig i forhold til å bygge i sjøfronten og evt. ut i sjøen. Bebyggelsen bør ikke utformes på en måte som virker privatiserende og dermed vanskeliggjøre allmenn ferdsel.

Selv om det bygges sammenhengende gang- og sykkelveg langs Framnesveien, er det viktig at det samtidig legges til rette for trasé gjennom utviklingsområdet og langs sjøen.

For å kunne sikre en sammenhengende turtrasé langs sjøfronten og tilgjengelighet til sjøfronten, badeplass og grøntområder bør føringene legges allerede i en overordnet diposisjonsplan.

Sjøfronten/parkeringsplassen utenfor allerede etablerte virksomheter som BI bør ryddes og opparbeides på en mer tiltalende måte, med klarere definerte arealer for parkering og ferdsel for allmennheten. Dette området kan også gjøres mer attraktivt med sitteplasser, beplantning og lignende.

Almennhetens tilgjengelighet bør gjelde alle steder langs Sandefjordsfjorden som skal bebygges i fremtiden. Ikke tillat at sjøfronten går tapt for allmennheten. Med sjøfront mener jeg at man skal kunne gå lang sjøen, ikke bak hus og næringsbygg. Sørg for at det som er tilgjengelig i dag eller kan gjøres tilgjengelig ved nybygg forblir tilgjengelig for alle.

Trivsel og velvære for byens befolkning er viktig. Sørg for at kommunen vår kan være stolt av fremtidig utvikling av kystlinjen.

Sørg for at vi kan vise andre byer at vi har tar vare på den kystlinjen til innbyggernes og besøkendes fordel. Et sted man kan nyte sammen. Et godt kystmiljø som ”lever” med grønne lunger og benker. Ikke tillat næringsområder og privatiserende bebyggelse som ødelegger trivselsfaktoren for innbyggerne.