I en artikkel i Sandefjords Blad 13. januar 2015 (https://www.sb.no/nyheter/vi-har-bygd-ned-2-250-dekar-jord-pa-20-ar/s/5-73-18219) omtales Sandefjord som en av verstingene i Vestfold når det gjelder nedbygging av dyrkbar mark.

Etter den tid har Sandefjord fortsatt å bygge ned matjord, og flere prosjekter i kommunen truer eksisterende jordbruksarealer. Det er kontroversielt og møter motstand, men et flertall av politikerne i Sandefjord godkjenner stadig nye planer.

Det nye området det nå er snakk om, ligger på Øvre Gokstad. Det er et gammelt kulturlandskap med historikk tilbake til vikingtid, trolig før det også, i et landskap preget av omkringliggende småhusbebyggelse og løvskog. Gamle, karakteristiske og verneverdige eiketrær omkranser området.

Det er et område på drøye fem mål som søkes nedbygget i første omgang, men på noe sikt søkes ytterligere 60–70 mål i samme området nedbygget. I tillegg til nedbygging av det omsøkte området vil det trolig også gå med matjord til en gang- og sykkelsti langs Øvre Gokstadvei.

I et møte i miljø- og planutvalget 14. februar i år ble rådmannens innstilling om å godkjenne detaljreguleringsplanen vedtatt mot fire stemmer. Det var representantene fra KrF, MDG, SV og Sp som var mot. Hensynet til jordvernet var hovedargumentet til representantene som stemte mot.

Det er sterkt beklagelig at matjord av høy kvalitet i et klimatisk gunstig område søkes bygget ned. Matjorden på Øvre Gokstad gir svært gode avlinger og vil kunne gjøre det i uoverskuelig fremtid. For meg er det helt uforståelig at flertallet av politikerne i Sandefjord stadig tillater at jordbruksarealer bygges ned.

Jeg ønsker at politikerne i kommunestyret tenker seg grundig om og tenker mer på behovet for fremtidig matproduksjon enn de har gjort til nå i kommunen vår. Personlig tror jeg at matjord av høy kvalitet vil bli en vesentlig høyere verdsatt kapital i fremtiden. Nedbyggingen av dyrkbar mark er en ikke reversibel prosess.

Jeg lever i håpet om et kommunestyre som vender tommelen ned for utbygging av Gokstad midtre.