I perioden 2004–2015 ble 97.600 dekar jordbruksareal i Norge nedbygget og omdisponert til bolig, næring og infrastruktur. Hele 72 prosent av denne dyrkede jorda var av svært god kvalitet, ifølge en ny undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå. I Vestfold er det årlig bygget ned flere hundre dekar matjord av svært høy kvalitet, spesielt i bykommunene Tønsberg, Sandefjord og Larvik. Denne utviklingen må vi stoppe for å redde vårt eget livsgrunnlag. Med dagens globale befolkningsvekst og klimautfordringer blir det stadig viktigere å beskytte arealer for matproduksjon som et nødvendig fellesgode.

Det er svært positivt at Venstre i 2015 fikk gjennomslag for en mer forpliktende jordvernpolitikk. I kommende periode vil Venstre være pådriver og vaktbikkje for en bærekraftig disponering av vår egen mulighet til å produsere mat. Det betyr at det skal være svært vanskelig å få omdisponert dyrket mark til andre formål. I pakt med Stortingets jordvernstrategi må vernebestemmelsene i jordloven forsterkes. Det må vurderes endringer i lovgivningen, slik at man kan begrense opsjonsavtaler om kjøp av dyrket mark for utbygging til bolig- eller næringsformål.

Til nå har det vært altfor lettvint å bruke dyrket mark til bolig- og næringsformål. I mange tilfeller bygges matjorda ned fordi dette er det mest lettvinte alternativet i en situasjon der man faktisk har flere muligheter.

Vestfold har noen av landets aller beste og største dyrkingsområder, også takket være et gunstig klima. Venstre ser jordvern og matproduksjon som en svært viktig samfunnssak. Vi vil ikke akseptere ytterligere nedbygging av Vestfolds rike matjord som betyr mye for de mange arbeidsplassene i fylkets næringsmiddelindustri. Vestfold har en rik fremtidig som matprodusent.