Dette på tross av at stortingsrepresentanter fra både H og V har vært på besøk og gitt positive tilbakemeldinger på fengselets aktiviteter. Er det regjeringspisken som har slått til når Vestfold-representanter går imot sine egne tidligere utsagn?

Høyreregjeringen bygger ned norsk kriminalomsorg. Siste stikk er den massive nedleggelsen av åpne fengselsplasser. Disse fengslene er siste leddet i det vi kan kalle soningstrappa for mange straffedømte. Det er her innsatte forbereder seg på å leve normale liv i samfunnet, slik at de som straffedømte en dag kan komme ut i våre lokalsamfunn som gode sambygdinger for deg og meg. Sandefjord kvinnefengsel er på dette området blant de beste i landet og scorer meget høyt på tilbakeføring. I tillegg har de bidratt til at mange har fått utdannelse som del av rehabiliteringen.

Hva nå? Evje i Agder er nærmeste alternativ, et nytt fengsel som etter planen skal åpne 1. mars 2019. Men hva med de ansatte og deres jobber? Skal de pendle til Evje? Hva med nærhetsprinsippet for de innsatte? Det å kunne være i nærmiljøet ved soning har svært stor betydning for raskere tilbakeføring til samfunnet.

I motsetning til Høyreregjeringen har Arbeiderpartiet i sitt alternative budsjett styrket sektoren med nærmere 100 millioner kroner for å sikre at vi også i fremtiden har straff som virker. I dette ligger også bevaring av blant annet fengselet i Sandefjord og styrking av kriminalomsorgen.

Å legge ned viktige rehabiliterende institusjoner som de åpne fengslene, som et sparetiltak svekker kriminalomsorgen og dermed også samfunnssikkerheten: Det kan føre til at straffedømte er like kriminelle når de går ut av fengslet som når de kom inn. Dette vil koste samfunnet dyrt gjennom store kostnader av ny kriminalitet.