Det grønne skiftet

Vi ser alle at oljeutvinninga staten vår driver ikke er særlig bærekraftig. Derfor er det viktig at vi hogger den skogen vi har, og ikke freder den.

Trelastbedriften Bergene Holm i Larvik, satser i disse dager flere milliarder kroner på anlegg for produksjon av biodrivstoff. Det forskes også her på hvordan trevirket kan foredles til dyrefor, noe som kan være med på å bidra til «Det grønne skifte». Vi mener derfor at Sandefjord kommune ikke burde gå i front for fredning av egen skog.

Kroken på døra for friluftslivet

Det ligger i den norske folkesjela å utnytte den grønne naturen vår, til friluftsliv. Dette kommer til å bli en svært krevende akrobatisk øvelse i framtiden dersom mer av den norske skogen blir fredet. Allerede i dag er det dobbelt så stor tilvekst som avvirkning. Med andre ord: Landet vårt gror igjen!

Dagens metode for avvirkning av skog er effektiv og lønnsom. Samtlige aktører er pålagt å følge PEFC, som er standarden for norsk skogbruk. Denne standarden er delt inn i 25 ulike kravpunkter som sørger for bærekraftig skogbruk. Et av punktene sier at det skal stå igjen et mangfold av arter i hogstområde, noe som gjør at ca. 10 % av hogstarealet blir stående igjen i forbindelse med kantsoner mot myrer, sumpskog og vassdrag.

Bidrar til norske arbeidsplasser

En tømmerstokk øker 20 ganger i verdi fra den står på rot til den henger på veggen i stuene våre. Med andre ord så genererer tømmerstokken store verdier ved at den bidrar til mange norske arbeidsplasser i distriktet hvor primærnæringen er det eneste alternativet og gode inntekter til staten.

Vi mener at verning av skog er et steg i feil retning og at høyresiden i norsk politikk kun bruker dette som et prestisjeprosjekt der de pynter seg med flotte klimatall. Hvorfor bruke statlige midler på å betale for vern, når norsk skog allerede råtner på rot? Her bør det hogges mer! Støtt den norske skogbrukeren!