Kjære kollega

Av
DEL

LeserbrevSeeberg skriver i saksfremlegget Læringskvalitet i Sandefjordskolen at vi bør innføre «added value» i Sandefjord (skolebidragsindikatorer, SBI på norsk). SBI skal måle effekten av den enkelte lærer eller skole basert på elevenes resultater uten å ta hensyn til elevenes bakgrunn. SBI er basert på standardiserte tester, de måler elevenes resultater men gir ingen informasjon om lærerens bidrag. Når skolekontor, skolepolitikere, ledere og en hel lærerstand retter fokus mot resultater og prestasjoner vil danningsaspektet, det relasjonelle og det å se ungene svekkes.

Kjære kollega, la oss motarbeide resultatjaget. La oss gi elevene tid til å gå i dybden og ivareta vår mangfoldige og gode skole. Seebergs skole er resultat- og prestasjonsorientert. Vi kan skape en skole som har rom for alle, som tar seg tid til gode prosesser og skaper trygghet slik at barna viser hele seg, både det de er gode på og det de strever med.

SBI forsøker å forutse den verdien læreren kan «putte» inn i elevene. SBI målene anses av ledere og politikere som mer objektive og gyldige enn annen informasjon. I et system basert på SBI benytter man seg av, og stoler hundre prosent på standardiserte testresultater. Det blir da vesentlig med like prosedyrer for alle skoler. Vi må gjøre de samme tingene til samme tid, ha like undervisnings prosedyrer, like ukeplaner og samtaleskjemaer, uavhengig av alder, behov og klassen. Vi må gjøre likt, fremstå som like og gå i takt.

Elevenes tester gir ikke utdypende informasjon om læreren. SBI måler kun prestasjonen på den aktuelle testen og ikke forutsigbare langsiktige resultater; dersom en elev gjør det dårlig på NP i 5. så betyr ikke det at eleven vil få dårlige karakterer i 10. kl. I skolesystemer som satser på SBI begynner lærere å produsere resultater. Undervisningstilbudet snevres inn og rettes imot de temaene og områdene som testes, lærere bruker mer tid på engelsk, norsk og matematikk samtidig som andre fag nedprioriteres. Lærere lar elever øve på ulike kartlegginger og standardiserte tester og ressursene økes på trinn som har «viktige» tester. Disse prosessene forsterkes ettersom lederne i skolen knytter elevenes resultater direkte til lærerens dyktighet.

Kjære kollega, la oss ta vare på barna, inspirere til samarbeid og videreutvikling av barns kunnskaper, ferdigheter og etiske dømmekraft. La oss jobbe for en skole som samarbeider både internt og i samspill med utdannings- og forskningsmiljøer, en skole som ikke er lik, men som fremmer likeverd, ivaretar indre styrker og tør å jobbe med svakhetene.

Utdanningens kvalitet kan ikke kun måles i resultater. Skolen er et komplekst system. SBI blir spesielt skremmende med hensyn til hvordan enkelt resultater knyttes til læreren og gir konsekvenser for lærerne; positive det året klassen leverer gode resultater, negativt ved lave skår. Forskning på SBI er relativt konsekvent; variasjonen blant lærere står for en svært liten del av variasjonen i elevenes resultater; da blir det uhensiktsmessig og svært unøyaktig å knytte elevenes resultat til lærerens dyktighet. Når SBI-tallene knyttes mot lønn, slik man har forsøkt i England og USA øker «resultatjuksingen». Rektorer og mellomledere har i disse landene fått fengselsstraff for systematisk juksing med resultater over tid, knyttet til høyere lønn. Både i England og i USA har man godt bort fra denne måten å tenke skole på.

Kjære kollega, vi er ikke imot testing og kartlegging, begge er en viktig del av hverdagen vår. Ikke alle trenger å bli kartlagt og resultatene er kun en liten del av det å være barn i skolen. Både tester og kartlegginger kan bidra til positiv endring av undervisning, men det er lærerens profesjonelle skjønn som definerer behovet og omfanget, ikke Seeberg eller politikere. La oss stå imot press fra aktører som vil gjøre barn og ungdom til midler for sine mål. Sammen kan vi ta ansvar for å varsle når rammevilkårene skaper faglig og etisk uforsvarlige tilstander. En satsing på SBI går på akkord med verdiene i vårt samfunnsmandat, vårt kunnskapsgrunnlag og lærerprofesjonens etiske plattform.

I disse dager har du kanskje fått klasseromsbesøk av dine ledere? Ledere som ankommer uten å banke på og som forlater klasserommet som en gruppe? Et besøk som er mer eller mindre varslet på forhånd, et besøk der du ikke helt vet hensikten? Innenfor et mål- og resultatstyrt system, der man satser på SBI trenger man mye informasjon. I Sandefjord vil lederne stå for en del av denne datainnsamlingen. Ledere som spør elevene; hva er målene dine? Gjør du om på arbeidet ditt med bakgrunn i framovermeldingene? Hvordan hjelper undervisningen deg å lære det du skal? Hvordan kan du få bedre resultater? Når vi har en mål- og resultatstyrt skole, som satser på SBI, kan informasjonen fra skolevandringen omgjøres til tall og føres opp som en del av lærerens SBI-skår.

Kjære kollega, vi setter pris på våre ledere og vi ønsker at de involverer seg i vår hverdag. Vi ønsker ledere velkommen inn i klasserommet, ledere som er i dialog med oss, som er nysgjerrige på de områdene vi mestrer godt, som ønsker å vite om det er noe de kan bidra med, slik at hverdagen blir best mulig for både voksne og barn. Vi ønsker ledere som ser etter vår kompetanse, hjelper til slik at skolesamfunnet kan bli bedre. Vi ønsker ledere i dialog, slik at vi sammen utnytter den særegne kompetanse som finnes på den enkelte skole. Vi ønsker ledere som sammen med oss ser helheten og arbeider i henhold til vårt samfunnsmandat.

Variasjon i elevenes testresultater vil i de aller fleste tilfeller tilskrives faktorer utenfor lærerens kontroll, som egenskaper hos eleven, familiebakgrunn, læreplan, pålegg fra politikere og indre motivasjon. SBI er en modell som systematisk undervurderer lærere som arbeider i bestemte sammenhenger eller med bestemte typer elever. Den systematiske undervalueringen vil være til stede i hvert år med data og feilinformasjon vil over tid føre til gale tiltak. En lærers SBI-poengsum kan gi informasjon om elevers resultater, men SBI gir ikke informasjon om hvordan læreren har jobbet, hvordan man kan forbedre undervisningen eller hvordan læreren møter barn med en profesjonell, relasjonell holdning.

Vi kan ikke tillate at politikere reduserer skolen til å kun dreie seg om elevenes resultater. Etisk bevissthet og høy faglighet er kjernen i lærerprofesjonen og er avgjørende for å skape gode vilkår for lek, læring og danning.

Kjære kollega, la oss si nei til å være et tall i byråkratenes permer. La oss være lojale mot vår egen institusjons mål og retningslinjer så langt disse samsvarer med samfunnsmandatet og vår profesjonsetiske plattform. En skole basert på SBI gjør ikke det. La oss ta ansvar for å finne gode løsninger, men varsle når det oppdages kritikkverdige forhold; en satsing på SBI i skolen er kritikkverdig. 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags