Ledere i oppvekstsektoren må ofte innse at en vanlig arbeidsdag ikke strekker til for å løse alle oppgavene som vedkommende er satt til å løse. Lederne må strekke både arbeidsdag og arbeidsuke for å rekke alt. «Klarer du den, så klarer du vel denne også», synes å være den alminnelige forståelsen.

Oppvekstledernes oppgaver har blitt så sammensatte og kompetansekrevende, at det ikke lenger er mulig for én leder, eller en liten ledergruppe med en ensrettet yrkesbakgrunn å ivareta dem alle. Kravene om rapportering, ulike kontrolltiltak og dokumentasjon har økt eksplosivt de siste årene. Kravene om å «levere»#8221; kvalitet innen alle ulike områder har ikke blitt fulgt opp med nok ressurser for å løse oppgavene.

Pedagogikk først – ikke sist

Ledere er ansvarlig for barn og unges læringsresultater, og lederens evne til å lede læringsprosesser er avgjørende. Lederne er ansvarlig for at skolens brede samfunnsoppdrag blir utført. Lederne må kjenne til, og følge lov- og regelverk, samt sørge for god intern administrasjon, styring og kontroll. Ledere er ansvarlig for at skole og barnehage fungerer godt som organisasjon. I tillegg til disse tradisjonelle lederoppgavene, har rektorer og styrere det overordnede ansvaret for utvikling og endring og ikke minst den viktigste oppgaven – å være pedagogisk leder.

Øk handlingsrommet

Vi mener at mener at lederne bør gis et bedre handlingsrom for sitt samlede ledelsesansvar og må avlastes når det gjelder de administrative driftsoppgaver. For å utføre flere av disse oppgavene er det ikke nødvendig å ha pedagogisk bakgrunn, men heller en økonomisk og administrativ utdanning. Skolelederforbundet skjønner at det ikke alltid vil være mulig å tilsette en eller flere slik ressurspersoner på den enkelte enhet.

Men etter vår vurdering er det likevel mulig å skape dette økte handlingsrommet til støtte for rektor og styre ved å organisere den nødvendige kompetanse og kapasitet som allerede finnes på skoleeiernivå i nettverk slik at disse personen kan støtte flere. På den måte vil en eller to ressurspersoner i en sentral posisjon kunne skape et økt handlingsrom for mange ledere.

Tro oss, skoleeiere – dette konkrete grepet er en utrolig fruktbar investering som vil føre til en mer effektiv og velfungerende skole.