Slik situasjonen nå er, ser det ut til at den videre byutviklingen avhenger av at de folkevalgte tar grep – ordfører og planutvalgets leder ser ikke ut til å ha forstått konsekvensene for byen av en utbygging som omsøkt, og heller ikke hvilke demokratiske spilleregler som synes å tilsidesettes i denne saken.

Først til konsekvensene: Hvis Sperrekvartalet utbygges som omsøkt, uten at Sandefjords politikere griper inn, vil byrommet i Storgata og Hvidts Plass dramatisk endre karakter og proporsjoner. For all evighet. Er dette ønskelig? Nei, sier byens innbyggere hvis de blir spurt.

Så til de demokratiske spilleregler: Er ikke dette nettopp en type «større saker» ... som betinger «informasjons-/folkemøte så tidlig som mulig i planprosessen»? Selvsagt.

For det er ikke politisk vedtatt at byen skal endre karakter; fra karakteristisk småby med enhetlig preg til planløs punktmessig utbygging med derav følgende oppløsning av bystrukturen.

Diskusjonen om etasjehøyder har ingen ting med dette å gjøre. Åtte etasjer er fullt mulig inne i enkelte kvartaler – kanskje til og med i Sperrekvartalet – men ikke mot Storgata og Chr. Hvidts Plass!

Her eksisterer et godt byrom som, kjære politikere, dere må vite å beskytte og beholde.

Takk.