Ingen grunn til tvil rundt sykehjemsprosessen på Haukerød

HAUKERØD: – Jeg opplever at det skapes tvil rundt valget av tomt til det nye sykehjemmet og prosessen rundt selve sak om sykehjemmet. Den tvilen deler ikke undertegnede, skriver Cathrine Andersen. Illustrasjon: Planforum Arkitekter

HAUKERØD: – Jeg opplever at det skapes tvil rundt valget av tomt til det nye sykehjemmet og prosessen rundt selve sak om sykehjemmet. Den tvilen deler ikke undertegnede, skriver Cathrine Andersen. Illustrasjon: Planforum Arkitekter

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Jeg opplever at det skapes tvil rundt valget av tomt til det nye sykehjemmet og prosessen rundt selve sak om sykehjemmet. Den tvilen deler ikke undertegnede.

DEL

MeningerBystyret i «gamle Sandefjord» vedtok i desember 2015 at det skulle bygges et nytt og fremtidsrettet sykehjem. Formannskapet vedtok i møte 12.04.2016 at administrasjonen skulle arbeide videre med tre tomtealternativer; Sørby-Virik, Haukerød og Virikdammen.

Administrasjonen orienterte om status i planarbeidet og en foreløpig vurdering av alternativene i egen sak som ble behandlet av eldrerådet den 27.10.2016 før behandling i HS-utvalget, Bygge- og eiendomsutvalget og i formannskapet den 10.11.2016. På denne bakgrunn ble det lagt frem en orienteringssak til kommunestyret i «nye Sandefjord» hvor det ble anbefalt å videreføre planarbeidet med de angitte forutsetningene.

LES OGSÅ: Klar tale fra Eivind Spetalen: – Dropp Haukerød sykehjem – sats på Nygård og få dobbelt så mange nye plasser, tre år tidligere, til halvparten av prisen!

For å sikre bred involvering, har kriterier for valg av tomt vært behandlet i egen sak i Eldrerådet den 26. 01. 2017. Deretter ble kriteriene behandlet i tre av hovedutvalgene (HSO, MP, NE). I samsvar med de vedtak som ble fattet, så ble det igangsatt reguleringsprosesser for tomtene på Sørby-Virik og Haukerød. Varsel om regulering og planprogram for konsekvensutredning ble sendt ut 15. oktober 2016. I møte 1. februar 2017 så vedtok hovedutvalg for miljø- og plansaker enstemmig planprogrammet.

Den 28. februar 2017 så skal formannskapet ta stilling til valget av tomt, dette gjøres i et lukket møte. Bjørn Ole Gleditsch (H) bad formannskapet vurdere ham inhabil med bakgrunn i familiens eierskap tilknyttet saken. Tor Steinar Mathiassen (H) bad formannskapet vurdere ham inhabil med bakgrunn i hans avtale om drift av dyrket mark til en av eiendommene i saken, samt nærhet til egen eiendom. Formannskapet erklærte derfor disse som inhabile til å behandle saken om valget av tomt.

Basert på kommunens varsel om regulering og planprogram for konsekvensutredning, meldte både fylkesmannen v/landbruksdirektøren og fylkeskommunen at de vurderte å fremme innsigelse til en reguleringsplan på Haukerød. Etter dialog med kommunen meldte fylkesmannen i brev av 17.01.2017 at de likevel ikke vil fremme innsigelse dersom omdisponering av dyrket mark reduseres til et minimum og at denne omdisponeringen kompenseres med arealer av minst tilsvarende størrelse og kvalitet ved justering av RPBA-grensen andre steder i kommunen.

LES OGSÅ: Først sa Sp nei til nytt sykehjem, så ja, før de sa nei igjen: – Ja, vi har vinglet, men det er det gode grunner til

Vestfold fylkeskommune aksepterte i brev av 25.01.2017 at Haukerød kan fremmes som lokalitet med følgende vilkår: 1. Kommunen tar ut et tilsvarende areal innenfor langsiktig utviklingsgrense, og setter dette som et vilkår i detaljreguleringsplanen. Valg av areal må skje i samråd med Fylkesmannen. 2. Kommunen går i dialog med landbruksmyndigheten i kommunen og eventuelt Fylkesmannen for å finne en bedre avgrensing mot gjenværende landbruksarealer for å ivareta eksisterende landbruksdrift. Dette har blitt utført og behandlet i Miljø og plan, samt formannskap.

Etter en samlet vurdering anbefalte rådmannen at avtaler om kjøp av tomt til sykehjemmet på Haukerød og om atkomstrettigheter til denne gjennomføres. Formannskapet den 28. februar 2017 valgte da Haukerød-alternativet som tomt, med 16 stemmer for og 3 stemmer imot.

LES OGSÅ (MENINGER): Kanskje en idé å lytte til oss eldre?

Den 21. mars 2017 så behandler formannskapet sak om premisser for skisseprosjekt- nytt sykehjem, saken har i forkant vært til behandling i hovedutvalget HSO, byggekomiteen, eldrerådet og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. I saken så legges det ved ett dokument på 84 sider som beskriver hele sykehjemsprosjektet i detaljer. Vi får også en styringsplan og aktivitetsplan for fremdrift av prosjektet. Dette blir vedtatt i formannskapets møte.

Den 4. april 2017 så behandler formannskapet en sak om kjøp av bolig som grenser til tomt for nytt sykehjem. Formannskapet gir enstemmig sin tilslutning.

Den 26. april 2017 så får utvalget for miljø og plansaker fremlagt en sak om overordnet trafikkanalyse Haukerød, som blant annet tar for seg trafikksituasjonen rundt nytt sykehjem, denne tas til orientering, det samme gjøres i formannskapet den 16. mai.

Den 10. oktober 2017 så behandler vi sak om felles vaskeri som en del av sak om romprogrammet for nytt sykehjem. Rådmannen får fullmakt til videre forhandlinger.

Den 22. november 2017 så behandler utvalget for miljø og plansaker to saker vedrørende sykehjemmet på Haukerød. Sluttbehandling av reguleringsplanen er den ene, som også behandles i formannskapet den 4. desember og kommunestyret den 19. desember. Oppfølging av varsel om statlig interesse ved reguleringen den andre, ble behandlet i formannskap den 23. januar 2018 og skal behandles i kommunestyret den 6. februar 2018.

Den 4. desember behandlet også formannskapet en sak om skisseprosjektet etter at byggekomiteen i møte den 16. oktober ba administrasjonen legge frem en sak om ulike løsningsforslag i skisseprosjektet. Saken om nytt sykehjem på Haukerød er en pågående sak.

Med dette som bakgrunn så har undertegnede problemer med å forstå denne usikkerheten som nå fremkommer. Er man usikker på sine egne vurderinger i saksbehandlingen, så er det en sak, men at denne saken ikke har vært godt beskrevet og begrunnet i saksfremstillingen kan jeg ikke forstå.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags