Hvorfor i all verden vil formannskapet bruke nesten 50 millioner kroner på tomtekjøp til sykehjem på Haukerød når kommunen selv er én av Sandefjords største grunneiere?

SYKEHJEM: Her er det planlagte sykehjemmet på Haukerød. Einar A. Sissener er innfelt på bildet. Illustrasjon: Planformum Arkitekter

SYKEHJEM: Her er det planlagte sykehjemmet på Haukerød. Einar A. Sissener er innfelt på bildet. Illustrasjon: Planformum Arkitekter

Av

Det er tatt en del merkelige beslutninger på veien mot nytt sykehjem i Sandefjord.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

MeningerTirsdag 28. februar 2017 møtes formannskapets medlemmer til møte på rådhuset.

Møtet begynner presis kl 18, og det er bare én sak til behandling: kjøp av tomt for én av Sandefjord kommunes største investeringer på lang tid – et nytt sykehjem med 174 plasser.

Ordføreren åpner møtet på vanlig måte, men ber umiddelbart om at møtet lukkes. Formannskapets medlemmer slutter seg enstemmig til ordførerens forslag. Deretter erklærer ordføreren seg inhabil.

LES OGSÅ: Einar A. Sissener er klar til å klage kommunen inn for departementet

Han har økonomiske interesser i et eiendomsselskap som eier deler av tomten på Haukerød/Mojordet, ett av to tomtealternativer som skal vedtas i kveldens møte. Umiddelbart etter erklærer også gruppeleder i Høyre seg inhabil. Han har hatt økonomiske interesser i deler av tomten på Haukerød/Mojordet. Varaordfører overtar møteledelsen, og vararepresentant tiltrer. Ordfører og gruppeleder erklæres inhabile. Forhandlingene kan starte.

Tidligere rådmann i Sandefjord kommune, nå spesialrådgiver, har utredet saken og forfattet saksfremlegget. Han opplyser at formannskapet nå må velge ett av to tomtealternativer og deretter godkjenne de fremforhandlede avtaler om tomtekjøp. Han opplyser at et nytt sykehjem skal erstatte Nygård sykehjem, og at det skal være «et fremtidsrettet» sykehjem. Han opplyser at administrasjonen har utredet en rekke tomtealternativer, men nå står valget mellom to: Haukerød/Mojordet og Sørby/Virik. Varsel om regulering har kommunen, for sikkerhets skyld, sendt ut for begge tomtealternativene allerede i oktober 2016.

LES OGSÅ: Må bare forberede seg på ny stor nabo

Spørsmål 1: Hvorfor opplyser han ikke om at det ikke finnes noe dokument som belyser de påståtte utredninger om alternative tomter? Administrasjonen har forhåpentligvis utredet, men har dessverre glemt å dokumentere det store arbeidet det må ha vært å utrede det 500.000 mål store arealet som kommunen nå omfatter. Han opplyser videre at det haster med å få valgt tomt og etablert et nytt sykehjem, særlig fordi statens tilskuddsordning for nedleggelse av eksisterende og etablering av nye sykehjemsplasser er under endring. Endringen tolkes som negativ for Sandefjord kommune som jo vil legge ned 126 plasser på Nygård og erstatte disse med 174 nye plasser. Dette «faktum» har vært utbasunert fra rådhuset i lang tid.

Spørsmål 2: Hvorfor opplyser han ikke om at statens tilskuddsordning skal endres over en fireårsperiode og ikke umiddelbart? Kun 40 prosent av tilsagnsrammen fra staten i 2018 skal gå til tilvekst av helt nye plasser, 60 prosent til nye plasser i 2019, 80 prosent til nye i 2020 og 100 prosent av tilskuddet til bare nye plasser i 2021. Slik informasjon ville kanskje ha medført en korrekt og grundig saksutredning og ikke en hastebehandling, som legger et nesten utilbørlig tidspress på de folkevalgte, som etter eget utsagn i kveld må «velge mellom pest og kolera»? Han opplyser videre at det er innarbeidet en kostnad på 467 millioner kroner for et nytt sykehjem i økonomiplanperioden 2016 til 2020. Sykehjemmets utforming skal baseres på «landsbytankegangen».

LES OGSÅ: Nytt sykehjem bygges uten fullt kjøkken: – Vi kommer til å angre

Spørsmål 3: Hvorfor opplyser han ikke om at staten, gjennom Husbankens tilskuddsordning, har beregnet at 174 nye sykehjemsplasser vil koste 3,1 millioner kroner pr. plass, dvs 547 millioner kroner – en økning på 18 prosent i forhold til spesialrådgiverens estimat? Et så høyt kostnadsnivå har jo senere kommet svært overraskende på sentrale folkevalgte i Sandefjord, selv om denne informasjonen er og har vært lett tilgjengelig på Husbankens nettside hele tiden. For 2018 er til og med Husbankens kostnadsestimat økt til 3,2 millioner kroner pr. plass.

Han opplyser videre om at et eiendomsselskap har tilbudt et jorde på Haukerød/Mojordet som sykehjemstomt. (Ordføreren har økonomiske interesser i dette selskapet). Eiendomsselskapet eier deler av jordet selv, men har også forhandlet på vegne av eier av det tilstøtende jordet. Det er oppnådd enighet om at kommunen skal betale 6,1 millioner kroner for eiendomsselskapets jorde på 11 mål, men bare 2,3 millioner kroner for 18 mål av naboens jorde, til sammen 8,3 millioner for 29 mål. Spesialrådgiveren opplyser videre at det må påregnes tilleggskostnader for Haukerød/Mojordet-alternativet, fordelt på et grovestimat på 2,5 mill pga. vanskelige grunnforhold og 2–4 millioner kroner til trafikktiltak i Haukerødområdet. Han beroliger med at trafikktiltak lett kan finansieres med økonomisk bidrag fra sykehjemsprosjekt hvis Haukerød/Mojordet velges. Videre opplyser han at det ved etablering av et sykehjem på Haukerød/Mojordet, må påregnes tilleggskostnader i størrelsesorden 34 millioner kroner. Han opplyser også at avklaring med eier av en annen eiendom ved Moveien som kommunen ønsker seg, ikke er fullført og det totale kostnadsnivået derfor ikke er avklart i februar 2017.

Spørsmål 4: Hvorfor summerer han ikke disse tallene i saksfremlegget? Det «billige» jordet på Haukerød/Mojordet har ifølge det som fremlegges en kostnad ca. 48 millioner kroner, men denne summen fremkommer ikke i sakspapirene. Videre opplyser han om at kommunen også har mottatt tilbud fra et annet eiendomsselskap som disponerer et jorde på Sørby/Virik. Dette selskapet ber om 40 millioner kroner for 20 mål med opsjon på kjøp av inntil 6 mål til for 1,5 millioner pr. mål. Men her er mye av nødvendig infrastruktur inkludert i kjøpesummen, så ingen tilleggskostnader, som på Haukerød/Mojordet, tilkommer. Her er det heller ikke kvikkleire i grunnen.

Så opplyser spesialrådgiveren om tomtenes egnethet til sykehjem. Her har kommunen engasjert en arkitekt i Oslo til å gjennomføre en «mulighetsstudie». Spesialrådgiveren er opptatt av studiens innhold, og det siteres fra utredningen, som konkluderer med at Haukerød/Mojordet «har de beste forutsetningene». Arkitektens studie påpeker særlig nærheten til «restaurant, kiosk, busstopp og idrettsanlegg»!

Spørsmål 5: Hvorfor opplyser ikke spesialrådgiveren at denne arkitekten driver et enkeltmannsforetak i Oslo og ikke er en del av et stort fagmiljø, noe som er vanlig å vektlegge når man bestiller mulighetsstudier, særlig til investeringer av denne størrelsen? Spesialrådgiveren avslutter med en varm anbefaling av Haukerød/Mojordet. Han hevder at en utbygging her vil gi betydelig mindre kostnader enn for Sørby/Virik. Han vektlegger at sykehjemsprosjektet vil bidra til å finansiere trafikktiltak i Haukerødområdet.

Spørsmål 6: Hvorfor hevder han dette når summen av kostnadene han selv har fremlagt, viser noe annet og usikkerhet rundt totalkostnadene for Haukerød/Mojordet på dette tidspunktet er meget store?

Formannskapet vedtok til slutt spesialrådgiverens forslag og valgte Haukerød/Mojordet som tomt for nytt sykehjem.

Siste spørsmål: Hvorfor i all verden vil formannskapet bruke nesten 50 millioner kroner på tomtekjøp når kommunen selv er én av Sandefjords største grunneiere? Er det ikke bedre å bygge et nytt sykehjem på en tomt kommunen allerede eier? Da kan vi bruke mer penger på de fasiliteter og funksjoner vi trenger for å bygge et nytt, fantastisk og fullverdig sykehjem i Sandefjord!

Kjære formannskapet i Sandefjord - det er ingen skam å snu, mens det ennå er tid!

Formannskapsmøtet den 28. februar 2017 var som nevnt innledningsvis, lukket. Undertegnede var derfor ikke tilstede i dette møtet. Alle opplysninger som fremkommer her, er hentet fra det saksfremlegg som ble benyttet i dette møtet. Formannskapets medlemmer fikk saksfremlegget skriftlig tilsendt i god tid før selve møtet.

All annen informasjon er hentet fra og lett tilgjengelig på nettet.

Einar A. Sissener skrev også dette innlegget i desember: Nytt sykehjem på Haukerød bryter tre lover og diverse føringer!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags