Sandefjord Arbeiderparti mener at hensynet til brukerne av tjenestene alltid bør veie tyngst, og vi har derfor støttet oss til faglige anbefalinger når vi har utarbeidet vårt forslag. Samtidig mener vi at bredest mulig politisk tilslutning er viktig når man skal beslutte noe som har konsekvenser langt inn i fremtiden. Vi har derfor arbeidet grundig og med forankring både i egen partiorganisasjon og i samråd med flere partier, SV, Venstre og Frp for å presentere vårt alternative forslag, som også ble støttet av Kristelig Folkeparti.

Forslaget baserer seg på det som er kalt kombinasjonsmodellen, en kombinert utbygging på Haukerød med en videreutvikling og oppussing av Nygård. Når vi måtte forlate den opprinnelige planen, som viste seg å bli dobbelt så dyrt som antatt, har vi med en realistisk holdning til økonomi lagt frem et forslag som vi anser for å være både fremtidsrettet og fleksibelt.

Livskvalitet til beboere og mulighet til fremtidig kapasitetsøkning har vært noen av de sentrale momenter.

«Det er pårørende at lokaldemokratiet blir så grundig tilsidesatt når forslaget fra én enkelt person blir vedtatt i kommunestyret, uten nærmere utredning og forankring. Vi frykter at dette forslaget, et stort bygg på Nygård, kan vise seg til å bli langt dyrere enn antatt.

Det er interessant å merke seg at Høyres Ellen D. Schjelderup i sitt innlegg overhodet ikke kommenterer alternativet kalt kombinasjonsmodellen. Dette alternativet er anbefalt av våre fagfolk i kommunen og er en løsning som bygger videre på fagmiljøets arbeid de siste tre år. Det mener vi er fornuftig å ta hensyn til.

Vi vet at behovet for sykehjemsplasser og omsorgsboliger vil øke i hele kommunen, og vi trenger fremtidsrettede løsninger på morgendagens utfordringer. Da gjelder det å se fremover og ikke bakover. Våre eldre fortjener det! Et sykehjem lokalisert både på Haukerød og på Nygård ville gitt oss det nødvendige handlingsrommet for senere å bygge omsorgsboliger på samme tomt, noe som kan legge til rette for felles aktiviteter, uformelle møter og gjensidig utnyttelse av ressursene.

Et annet viktig aspekt var for oss at dette forslaget hadde gitt oss en snarlig byggestart, fordi Haukerødtomta allerede er ferdig regulert. Tilskuddsmidlene vi har fått tilsagn om, har blitt gitt på bakgrunn av planlagt utbygging på Haukerød, men med en forutsetning om at innflytting av beboere starter i begynnelsen av 2022. Dette er én av grunnene til at hele prosessen har vært preget av tidsnød.

Vi er redde for at det kan bli virkelig prekært, eller sågar velte hele prosjektet, med Høyres forslag om å ikke bygge på Haukerød, men bygge et sykehjem i tillegg på Nygårdstomta.

Dette forslaget fra Høyre, med Senterpartiet på slep, ble vedtatt med knappest mulig flertall.

Det er beklagelig at man velger å skrote mange års arbeid i fagmiljøet. Vi må tilbake til tegnebrettet, og kommunens ansatte må bruke utallige timer på utarbeidelsen av en reguleringsplan. Det vil medføre et stort tidspress for kommunens ansatte om vi skal kunne rekke å benytte oss av tilsagnet om tilskuddsmidler fra departementet, hvis de da i det hele tatt bevilges. Kommunen kan risikere å måtte rykke tilbake til start, fordi det er altfor mange usikkerhetsmomenter knyttet til det.

Dessuten er det opprørende at lokaldemokratiet blir så grundig tilsidesatt når forslaget fra én enkelt person blir vedtatt i kommunestyret, uten nærmere utredning og forankring. Vi frykter at dette forslaget, et stort bygg på Nygård, kan vise seg til å bli langt dyrere enn antatt. Det er særdeles utfordrende at det velges en løsning som ikke er tilstrekkelig utredet, og som innebærer en stor del usikkerhet på flere områder. At ordføreren og Høyre har valgt å gjøre helomvending i et så viktig spørsmål, kan ikke betraktes som annet enn oppsiktsvekkende, og mulige konsekvenser gir oss all grunn til å være bekymret for fremtidens eldreomsorg i byen vår.