Gå til sidens hovedinnhold

Fortetting i Tangenlia

Artikkelen er over 3 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er ikke bare i Grønåsen og Mosserød hvor naboer motsetter seg fortetting som i vesentlig grad endrer etablerte boligområder.

Tangenlia Eiendom står bak et prosjekt som i stor grad endrer et områdes karakter. På en relativt liten tomt, ca. 1,8 mål, hvor det i dag står en forfallen fritidsbolig, er det gitt rammetillatelse for oppføring av et sammenhengende bygg i tre etasjer med 6 boenheter og parkeringskjeller over bakkeplan.

Prosjektet, som først ble avvist av planetaten i kommunen, med den begrunnelse at det i vesentlig grad brøt med strøket ellers, ble deretter godkjent med bare kosmetiske endringer.

Kommunen la bl.a. til grunn at kommunens trafikkenhet ikke har hatt bemerkninger til tross for at den private vei inneholder uoversiktlige svinger, har en snittbredde som er smal for en bil og som benyttes som gang-/sykkelvei for barn fra Asnes-/Tangenområdet til Vesterøya skole.

Planetaten har nå bekreftet at trafikkenheten ikke har foretatt noen seriøs saksbehandling av trafikkavviklingen, men har benyttet seg av Google Street View fra 2012 for å vurdere trafikkbildet. Saksbehandlingen er ikke skriftlig, men synes å ha foregått ved ikke-ettersporbare samtaler med saksbehandlere.

Tangenområdet ligger utenfor det som er definert som bynært område, og det er derfor heller ikke et prioritert mål med fortetting. Søknaden legger opp til 12 parkeringsplasser på egen grunn. Salgsprosjektet viser imidlertid langt færre plasser. Parkering vil derfor i praksis måtte skje utenfor egen eiendom, eller gå på bekostning av arealer avsatt for andre formål.

Veilaget frykter at den økte trafikken vil medføre en større risiko for ulykker og en vanskeligere trafikkavvikling på en smal adkomstvei som i praksis er uten mulighet for å tilpasses en økt trafikk.

Veien er i praksis adkomstvei for nærmere 1/3 av elevene ved skolen, og en velbrukt vei for gang- og sykkeltrafikk til Tangenbukta fra Hollenderåsen og også en del av blåmerket kyststi.

Kommunens vedtak og begrunnelse for å unnlate å behandle et slikt prosjekt i reguleringsplanmessig sammenheng er etter Veilagets syn svært kritikkverdig, og er i praksis et knefall for utbyggingsinteressene på bekostning av etablerte boligområder. Man åpner nå for en ny praksis uten at dette er vurdert i plansammenheng.

Dette er svært beklagelig, og bærer også preg av en svært mangelfull saksbehandling.

Kommentarer til denne saken