Det bidrar til at vi kan forvalte og videreutvikle Torp til beste for regionen. Torp er det viktigste infrastrukturknutepunktet i regionen og av avgjørende betydning for nyetablering av næringsvirksomhet, tiltrekning av høyt kvalifisert arbeidskraft og generell tilflytting.

De trafikale inntektene som i stor grad styres av hva Samferdselsdepartementet fastsetter for Avinor, dekker på langt nær våre trafikale kostnader. Torp er derfor helt avhengig av høye kommersielle inntekter for å kunne overleve som flyplass.

Det er nærliggende å anta, selv om forslaget kun gjelder Avinors flyplasser, at om Vinmonopolet skal overta salg av alkoholholdig drikke, vil det også bli gjeldende for Torp. I hvert fall hvis det skal gjøres lovendringer slik forslaget impliserer. Hvis det kun skal gjelde flyplasser eid av staten, vil det være tilstrekkelig at staten som eier gjennom Samferdselsdepartementet gir en eierinstruks om dette.

Uavhengig av dette, mener vi det er uklokt å gi en statlig monopolist enerett til dette markedsområdet. Vår klare erfaring sett fra et kundeperspektiv, er at statlige monopolister ikke nødvendigvis opptrer rasjonelt og effektivt uten konkurranse.

Selv om Kjersti Toppe og Geir Pollestad fastslår at Vinmonopolet skal «overta salg av alkohol i taxfreeordningen med samme avtale og leieordning som dagens kommersielle leietakere», så er det ikke provisjonssatsen, men omsetningen i kroner vi lever av.

Lavere omsetning betyr lavere provisjon og dermed lavere kommersielle inntekter til flyplassene. Avinor har foretatt beregninger som viser at effekten av at Vinmonopolet overtar kan gi en årlig inntektsreduksjon for Avinor på 1,45 milliard kroner i 2023. Det er naturlig å anta at tilsvarende forholdsmessige reduksjon vil finne sted på Torp.

Taxfreehandel på flyplasser består av mye mer enn alkoholholdig drikke. På flyplasser av Torps størrelse vil en delt distribusjon av varer mellom Vinmonopolet og en annen aktør være kostnadsdrivende sammenlignet med dagens løsning. Hvis Vinmonopolet i tillegg ikke skal utnytte innkjøpsmakt i kraft av egen størrelse, men fortsette nåværende innkjøpsordning gjennom norske agenturer, ser vi ingen effektiviseringsgevinster på kostnadssiden.

Forslaget omtaler at taxfreeordningen ifølge Folkehelseinstituttet er med på å øke alkoholkonsumet, og at en slik økning i alkoholkonsumet har direkte effekt på folkehelsen.

Taxfreehandelen på Torp og alle andre norske flyplasser, er underlagt identisk regulering av salg og markedsføring som Vinmonopolet. Uansett er det slik at hvis hensikten med forslaget er å redusere alkoholkonsumet, vil jo nettopp inntektene til Torp reduseres, og Torps eksistensgrunnlaget svekkes. Da hjelper det ikke at provisjonssatsen er den samme som i dag.

Torps passasjerer er i dag i all hovedsak fra Vestfold, Telemark, Agder, Buskerud, samt noen fra Akershus. En svekkelse og i verste fall nedleggelse av Torp, vil derfor ikke bare få konsekvenser for infrastrukturen i vår region, men kan samtidig føre til en økt belastning på infrastrukturen til Gardermoen.

Torp er i dag Norges tredje største flyplass på utenlandstrafikk, og mange bedrifter i vår region frykter at deres næringsgrunnlag vil gå tapt dersom flyplassen forsvinner.

Det naturlige vil være at Vinmonopolet på lik linje med andre selskap, konkurrerer om kontraktene om drift av taxfree på flyplasser neste gang det skal være anbudskonkurranse. Først da vil man få en reell bekreftelse på om Vinmonopolet er konkurransedyktig.

Inntil da håper vi politikerne i stedet kan jobbe for best mulig rammebetingelser for norske flyplasser og flyselskap.