Vi politikere tar ikke rasisme på alvor. Etter at naziflagget for andre gang på kort tid ble heist i Vestfold gikk PST ut med at de ikke er bekymret; det høyreekstreme miljøet i Vestfold er per i dag lite. Samtidig går Ronny Alte ut og advarer mot et voksende nynazistmiljø. Det er urovekkende med den etterfølgende stillheten og manglende politiske debatten. For mens innvandring og integrering diskuteres så busta fyker snakkes det knapt om rasisme.

Det er bra at PST mener vi ikke har så store rasistiske miljøer i Vestfold at vi burde være bekymra. Men det er også alt for seint å bli bekymra når de har vokst seg store. Dessuten er det påfallende at mens disse miljøene angivelig er små er rasisme og diskriminering er et stort problem for mange i Norge. En av fire unge med minoritetsbakgrunn opplever rasisme og diskriminering, og det foregår på nært sagt alle samfunnsarenaer som har blitt undersøkt. Opplevelsene spenner fra følelsen av å bli mistenkeliggjort eller av å ikke være velkommen i sitt eget hjemland, til sosial isolasjon, hatefulle ytringer og vold. Mulighetene for å bli innkalt til jobbintervju er 25% lavere hvis du har et utenlandsk navn. I Oslo avdekket næringsetaten diskriminering ved 5-10% av utestedene, og mørketallene antas å være store. Sannsynligvis står det like dårlig til i Vestfold.

Med så mye rasisme er det helt klart at vi også har rasister. Vi kan ikke vedta oss bort fra rasistiske holdninger og handlinger, men vi både kan og må jobbe systematisk mot dem - noe som er et politisk ansvar! Norge har blitt kalt inn på teppet til FNs rasediskrimineringskomite fordi vi ikke jobber godt nok mot rasisme. Det etterlyses statistikk og handlingsplan mot rasisme - men det trengs ikke mener den norske regjering.

For ett år siden ble alle Norges da 428 kommuner spurt om tiltak mot rasisme. 168 av kommunene svarte og kun Oslo kommune hadde en eksisterende handlingsplan mot rasisme. Dette er i seg selv oppsiktsvekkende, men når flere ordførere begrunner manglende handlingsplan med at “rasisme er egentlig et fraværende problem her” og “[rasisme] har vel heller ikke vært et problem i vår kommune” så blir problemstillingen tydelig. Det er ikke så rart at vi ikke har tiltak når vi tror det ikke er et problem. Og for å anerkjenne at det er et problem må det kalles ved sitt rette navn. Det er også spesielt alvorlig sett opp mot opplevelsen de unge som har blitt utsatt for rasisme beskriver: gjennomgående har skolene fulgt svært dårlig opp. Det du opplever i ungdomstida preger deg resten av livet, hvem du blir og hvordan du forholder deg til andre mennesker.

Beskjeden fra ungdommene som har deltatt i undersøkelsen er helt klar: Det verste vi kan gjøre er å bagatellisere opplevelsene. Det er på høy tid at vi tar rasismen på alvor.

Miljøpartiet De Grønne erkjenner at vi har sviktet i denne valgkampen, på lik linje med de andre partiene. Vi har ikke løftet en sak som er helt grunnleggende for et demokratisk samfunn. Det er uakseptabelt at etnisitet, alder, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, seksuell orientering eller funksjonsevne begrenser individers deltakelse, innflytelse og livskvalitet. Dette er også grunnen til at MDG Vestfold vil jobbe for en nasjonal handlingsplan mot rasisme med konkrete tiltak. Vi vil også ha slike planer i kommunene og fylkeskommunen - for rasisme finnes i alle kommuner.