Gå til sidens hovedinnhold

Rødsåsen blir lite brukt

Artikkelen er over 2 år gammel

Helt siden A/S Framnæs mek. Værksted (FMV) på 1950-tallet kjøpte omkringliggende eiendommer, for å skaffe sine ansatte rimelige tomter for boligbygging, har Rødsåsen vært planlagt som boligområde.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Som FMVs dominerende eier gjennom verftets 90-årige historie var A/S Thor Dahl pådriver for dette programmet.

Den siste reguleringen i FMVs boligprogram skjedde i 1975 og omfattet hele Rødsåsen med omkringliggende områder mot nord og øst. Mange av verftets da 1250 ansatte fikk deretter kjøpt eller leid tomt til boligbygging til svært gunstige betingelser. Som kjent utviklet FMVs situasjon seg negativt på 1980-tallet og boligprogrammet stoppet opp. Et ferdig regulert boligområde på ca 90 mål, nå kalt Rødsåsen, ble derfor ikke utbygd slik reguleringsplanen tillot.

LES OGSÅ: Barna er taperne på Rødsåsen

Sandefjord bystyre vedtok i mai 2014 at planene for boligbygging på Rødsåsen igjen skulle realiseres, men denne gang i et langt mindre arealomfang enn tidligere planer tillot. Boligbygging i dette området tilfredsstiller alle nasjonale, regionale og lokale føringer og krav. Området ligger litt over en kilometer syd for Sandefjord sentrum og består utelukkende av fjellgrunn, ligger i gang- og sykkelavstand til sentrum og trafikknutepunkt og har barnehager, barneskole, ungdomsskole, eldresenter, dagligvarebutikker, småbåthavner etc etc i umiddelbar nærhet. I tillegg ligger området høyt og fritt med svært gode sol- og utsiktsforhold; mot fjorden, byen og Vesterøyas mange grønne områder.

LES SAKEN HER: Sissener om Rødsåsen-utbygging: – Det er nesten ingen barn som bruker området

Bystyrets vedtak fra 2014 omfatter tre mindre områder i randsonen av Rødsåsen; mot øst - tomt for eneboliger, mot syd - tomt for et leilighetsbygg, mot vest - tomt for et leilighetsbygg og mot nord og vest - tomt for småhusbebyggelse. Forslag til ny reguleringsplan tillater boligbygging på ca 28 mål av Rødsåsens totalareal på 90 mål, dvs at ca 60 mål forblir som i dag; et skogsområde.

I arbeidet med reguleringsplanen, som nå har pågått i over fire år, er alle aktuelle forhold utredet, avklart og hensyntatt. Dette gjelder trafikkavvikling, naturmangfold, teknisk infrastruktur, grønnstruktur, vegetasjonsskjerm, barn- og unges interesser, kulturvern, støy, etc etc.

LES OGSÅ: Overleverte 80 grønne håndtrykk til politikerne

Det har i høringsrundene blitt fremsatt en rekke påstander i sakens anledning. Som en aktiv grunneier som i praksis har eid eiendommen i mer enn 60 år og som kjenner eiendommen og eiendommens bruk svært godt, finner vi grunn til å påpeke at Rødåsen faktisk benyttes svært lite - både av barn, unge og voksne. Bruken begrenser seg i hovedsak til stien som går over åsen på langs samt et par stier som krysser åsen på tvers.

Vi registrerer også at en menighetsbarnehage og en kommunal barneskole i sine uttalelser hevder å bruke et konkret område av åsen svært mye; «Pannekakefjellet». Hvis dette medfører riktighet er dette organisert bruk av utmark som ifølge friluftslovens bestemmelser krever grunneiers tillatelse. Noen forespørsel om slik tillatelse er ikke mottatt av oss selv om vi regner med at de nevnte virksomheter forholder seg til gjeldende lovbestemmelser. Det vi imidlertid tidligere har avtalt med en tidligere rektor ved barneskolen er at skolen kunne etablere en «uteskole» i åsen. Dette tiltaket har skolen selv for lengst lagt ned og skolen har ryddet det aktuelle området.

LES OGSÅ: Her sier rådmannen ja til 80 boliger, men beklager at barna blir taperne

Hvis det er slik at veiene i områdene rundt Rødsåsen fremstår som uoversiktlige, er vi forbauset over at boligeierne selv og Sandefjord kommune, som lokal veimyndighet, ikke i langt større grad sørger for fri sikt til og fra avkjørsler og ved veikryss, ved å holde hekker, busker og trær nede, ref veilovens §31 og 43.

Sandefjord trenger gode boligområder i nærheten av sentrum, særlig områder som ikke medfører nedbygging av dyrket mark. Vårt reguleringsforslag viser en svært begrenset utbygging av Rødsåsen; en hensynsfull utbygging som vil gi flere anledning til å bo i et av Sandefjords mest attraktive, sentrumsnære områder.

ANDRE MENINGER:

Kommentarer til denne saken