Beregninger har vist at forventet økning i levealder i Norge vil føre til mer enn en fordobling i forekomst av demens fra mot 2040, dersom aldersspesifikk utbredelse holder seg på dagens nivå (Sosial- og helsedirektoratet).

I dag lider ca. 70.000 personer av demens. 2040 vil det være om lag 140.000 og i 2060 om lag 200.000. Tallene er hentet fra Folkehelseinstituttet.

Pensjonistgruppa ser at Sandefjord kommune i sine planer legger opp til en økning i antall omsorgsplasser. Dette er etter vår mening veldig bra. Men vi må ikke glemme den store gruppen av demente.

Pensjonistgruppa i Fagforbundet Sandefjord går stert imot salg av Lunden tomta. Denne mener vi kan benyttes til et nytt sykehjem.

Vi ønsker at det bygges et sykehjem med små avdelinger for å gi et tilbud til personer med demens. Den rådende tanken er å bygge små enheter i nærområdet til personene. Dette er viktig for den sykdomsrammede og for pårørende.