Helge Krossøy, først vil jeg takke for at du er en engasjert privatperson i saker som opptar deg. Men som erfaren styreleder synes jeg du skal holde deg for god til å ytre deg offentlig med påstander du ikke har belegg for å komme med. Særlig når du med ditt leserinnlegg er med på å sverte og svekke de demokratiske prosessene du nettopp i ditt innlegg i SB 18.06.21 engasjerte deg såpass tydelig for å angripe. Nå skriver du i denne saken som privatperson, men siden du selv dro inn ditt styrelederverv, så er det i denne rollen jeg nå føler jeg må komme med et tilsvar. Som tillitsvalgt så vet du hvor vanskelig det er å rette opp slike påstander som du fremlegger i ditt innlegg. Av den grunn så burde du sikret at du fremsto korrekt når du påstår følgende i ditt innlegg:

«Spesielt det forhold at ingen av partiene som nå ønsker å legge ned 8 nærskoler, hadde dette med i sine politiske program.» I motsetning til deg så skal jeg ikke begi meg ut i debatten i denne konkrete saken. Der har jeg full tillit til at partiets folkevalgte ivaretar FrP sine interesser. Men som organisatorisk nestleder i partiets lokalstyre har jeg klare meninger rundt det å fremme usannheter i den offentlige debatten. Jeg kunne akseptert argumentasjonen din om det ikke fremkom så tydelig at du faktisk hevder å ha lest partiprogrammene til de partiene du henviser til, men her har du opplagt ikke lest Sandefjord FrP sitt program. På side 15 i programmet står det følgende: Strukturtiltak grunnskole. Høsten 2018 ble det presentert en rapport fra Norconsult som sier noe om strukturen innen grunnskolesektoren i Sandefjord kommune. Et viktig poeng i denne rapporten omhandler utviklingen i de forskjellige alderstrinn i Sandefjord kommune, basert på tall fra Statistisk sentralbyrå og kommunale planer. Sandefjord FrP vil legge rapporten til grunn for videre diskusjoner rundt strukturen innen grunnskolesektoren i Sandefjord. Vi vil se på muligheter for større og mer moderne skolebygg enn det vi har i dag. Dette for å bedre innhold og læringsmiljø. Et tiltak der vi tydelig henviser til Norconsult sin rapport som du kan lese om i sak 011/18 fra formannskapets møte 30.10.2018, hvor det i rapporten står følgende: Skole: Svært mange og små barneskoler gir kostnadskrevende drift. Kort avstand mellom skolene hindrer utnyttelsen av ledig skolekapasitet. Svært varierende bygningsmessig standard og pedagogisk funksjonalitet. Omfattende vedlikeholdsetterslep og vedlikeholdsbehov. Dårlige løsninger for av- og påstigning, parkering, varelevering og øvrig trafikk. Jeg kan ikke svare for andre, men jeg føler vi i vårt program fremstår klare og tydelige med våre planer om å gjennomgå den aktuelle skolestrukturen, basert på at den oppleves fragmentert med for mange små skoler. Derfor står jeg inne for – både nå og i fremtiden – at på dette punktet fremstår FrP sitt partiprogram til en karakter som gjør at jeg kan se meg stolt i speilet.